Źródła finansowania

0
comments

W RFN podstawowym źródłem finansowania polityki rynku pracy są składki pracodawców i pracobiorców na rzecz ubezpieczenia od bezrobocia. System ten cechuje:

– zasada ubezpieczeniowa – w zamian za opłaconą składkę nabywa się prawo roszczenia do określonych świadczeń,

– zasada powiązania państwowych norm prawnych i nadzoru z samorządem stron ubezpieczenia,

– zasada solidaryzmu polegająca na opłacaniu składek przez pracobiorców i pracodawców oraz dopłatach budżetu,

– zasada ekwiwalentności urzeczywistniona przez sprzężenie wysokości składki z wysokością świadczenia, a także przez fakt, że zasiłek przysługuje bezrobotnym po opłaceniu pewnego minimalnego wkładu określonego czasem opłacania składki 17.

Składka na ubezpieczenie od bezrobocia ustalana jest jako odsetek od płacy brutto pracownika objętego obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i opłacana jest po połowie przez pracobiorcę i pracodawcę. Zwolnieni od składek są pracownicy zatrudnieni poniżej 18 godzin tygodniowo. Wysokość składki i górną granicę wynagrodzenia, do wysokości której nalicza się opłatę na ubezpieczenie od bezrobocia (Beitragsbemessungsgrenze), ustala parlament. Podstawą do obliczania wysokości składek jest wynagrodzenie za pracę łącznie z jednorazowymi gratyfikacjami i stałymi dodatkami. Na przykład składka ta w 1989 roku wynosiła 4,3% od płacy brutto do maksymalnej wysokości 6100 marek miesięcznie. Wynagrodzenia powyżej tej kwoty nie były, zgodnie z przyjętymi zasadmi, objęte składką. Po zjednoczeniu składka ta wzrosła w kwietniu 1991 roku do 6,8%, a górna granica jej naliczania została ustalona na poziomie wynagrodzenia 6500 marek. W

– 1992 roku opłata ta została obniżona do 6,3%, zaś w pierwszym kwartale

– 1993 roku ze względu na duży deficyt Federalnego Urzędu Pracy podniesiono ją do 6,5% na ten rok.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>