Źródła finansowania – ciąg dalszy

0
comments

Solidarny udział pracobiorców i pracodawców w opłatach na ubezpieczenie od bezrobocia odpowiada wyobrażeniom o odpowiedzialności obydwu stron za zabezpieczenie w przypadku utraty pracy i za przeciwdziałanie bezrobociu. Legitymuje on także równorzędne uczestnictwo związków zawodowych i pracodawców w samorządzie Federalnego Urzędu Pracy.

Dodatkowe opłaty z tytułu ponadprzeciętnego korzystania ze świadczeń Federalnego Urzędu Pracy nie są w zasadzie w niemieckim ustawodawstwie pracy przewidziane. W wyniku praktycznych doświadczeń wprowadzono jednak w 1972 roku w budownictwie ustawowe odpisy na jego produkcyjną promocję w czasie zimy. Odstąpiono wówczas od finansowania tego świadczenia przez opłacających składki i wprowadzono opłaty na ten cel dla przedsiębiorstw budowlanych (Winterbauumlage). Rozszerzono też zakres świadczeń z tego tytułu. Od tego momentu nie tylko przedsiębiorcy mogli otrzymywać pożyczki lub dotacje na pokrycie dodatkowych kosztów w czasie zimy, lecz także pracobiorcy nabyli prawo do dodatku za pracę w niekorzystnych warunkach klimatycznych, a w przypadku przerwania robót z powodu zlej pogody do zwrotu utraconego wynagrodzenia.

Środki na finansowanie promocji budownictwa w zimie pochodzą z opłat pracodawców korzystających z tego świadczenia. Opłata ta pobierana jest w określonym stosunku do wynagrodzenia brutto pracowników podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i wynosiła w latach osiemdziesiątych 3%.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>