Zatrudnieniowe konsekwencje strategii wysokiej płacy cz. II

0
comments

Należy zatem zapytać, jakie warunki muszą zostać spełnione w części wschodniej, aby mogła być realizowana strategia wysokiej płacy. Rada Rzeczoznawców do spraw oceny rozwoju gospodarczego jednoznacznie stwierdza, że niezbędnym warunkiem jest osiągnięcie w połowie lat dziewięćdziesiątych poziomu wydajności z części zachodniej 5. Tylko wtedy szybki wzrost płac nie doprowadziłby do nadmiernej ekspansji kosztów płacowych na jednostkę produkcji. Analiza wydajności i kosztów płacowych wskazuje, że warunek ten nie został spełniony.

W nowych krajach związkowych w momencie powstania unii gospodarczej i walutowej koszty pracy na godzinę stanowiły 40% kosztów w części zachodniej, a wydajność pracy wynosiła zaledwie 35%. Według obliczeń berlińskiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW) w czwartym kwartale 1992 roku wydajność pracy we wschodnich landach stanowiła 40% wydajności w części zachodniej, co przesądza, że koszty płacowe w stosunku do produktu krajowego brutto (Lohnstückkosten) są o 70% wyższe niż w części zachodniej 6. Dużo szybszy wzrost kosztów płacowych w części wschodniej spowodował pogorszenie się tej relacji w latach 1991-1992 o 48 punktów procentowych.

Z kolei w analizowanym okresie dwóch lat liczba czynnych zawodowo w części wschodniej zmalała o 1,8 miliona osób. Szczególnie silnie odczuł to przemysł przetwórczy, gdzie zwolnionych zostało 60% zatrudnionych. Spadek zatrudnienia nie może być przypisany tylko i wyłącznie „wysokim placom”. Transformacja gospodarki wschodnioniemieckiej związana jest bowiem z jej otwarciem w ciągu jednego dnia, zalewem towarów zachodnich, utratą rynków zbytu w byłym Związku Radzieckim itd. Wiele badań wskazuje jednak na kłopoty adaptacyjne wynikające ze zbyt wysokich plac. Prawie 75% przedsiębiorstw ankietowanych przez instytuty z Berlina i Kolonii wymienia szybki wzrost plac jako główny problem 7. Wzrost plac nie pozwala na sanację aparatu produkcyjnego, szczególnie w przedsiębiorstwach pozostających w gestii Urzędu Powierniczego. Spekulacje nastawione na to, że wysokie płace wymuszą automatycznie wysoką wydajność i dojdzie do ożywienia gospodarczego, zawodzą zarówno w krótkim, jak i średnim okresie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>