Wzrost fluktuacji

0
comments

Międzynarodowe porównania wskazują, że obie hipotezy są uzasadnione. W latach osiemdziesiątych powstało w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Szwajcarii wiele prywatnych agencji pośrednictwa pracy. Te biura mogły żądać stosunkowo wysokich opłat za swoje usługi, co świadczy o braku informacji i wzroście zapotrzebowania na ich działalność. Niekoniecznie jednak prowadziła ona do skrócenia okresu poszukiwania pracy. Wyniki badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii dowodzą, że osoby, które znalazły pracę poświęciły stosunkowo dużo czasu na jej poszukiwanie 33. Spowodowane to było faktem pojawiania się w prasie ofert o pracy za pośrednictwem prywatnych agencji. Zainteresowani zmuszeni byli najpierw do nawiązywania kontaktów z agencjami i do konsultacji z nimi. Wyszukanie kandydata o odpowiednich kwalifikacjach wymaga czasu, zwłaszcza że – jak się okazuje – informacje o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym podawane przez ubiegających się o pracę są w 50% nieprawdziwe 34. Pobieranie opłat za usługi zobowiązuje instytucje zajmujące się prywatnym pośrednictwem do wyboru najlepszych kandydatów, a to możliwe jest po jakimś okresie. Dopuszczenie prywatnego pośrednictwa nie wpływa zatem na poziom zatrudnienia i bezrobocia. To byłoby możliwe, gdyby czas poszukiwania pracy zmniejszył się, co pozwoliłoby na szybsze obsadzanie wolnych miejsc.

Rezultatem wprowadzenia prywatnego pośrednictwa może być wzrost fluktuacji. Pośrednictwo to jest zorientowane na zysk i chociażby z tego powodu w jego interesie leżą częste zmiany miejsca zatrudnienia pracobiorców. Jednoznaczna ocena jest dość trudna, gdyż zmiany miejsca pracy powodują znaczne koszty dla przedsiębiorstw (na przykład koszty poszukiwania pracowników i wdrożenia do pracy). Szczególnie małe i średnie firmy, które zazwyczaj mają gorsze warunki pracy i płacy, mogłyby ponieść pewne straty z tytułu zwiększonej ruchliwości. Niestabilność stosunku pracy powoduje spadek aktywności szkoleniowej przedsiębiorstw, ponieważ amortyzacja tych nakładów związana jest z dużym ryzykiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>