Wzrost fluktuacji – ciąg dalszy

0
comments

Zwiększona liczba zwolnień i wyższa fluktuacja ma nie tylko wady, ale również i zalety. Pracownicy są skłonni do zmiany pracodawcy, jeśli polepszą swoje wynagrodzenie lub warunki pracy. Z kolei pracodawcy korzystając z usług prywatnego pośrednictwa mogą obsadzać zwolnione miejsca pracy przez wydajniejszych pracowników. Zwiększona ruchliwość pracownicza może zatem ułatwić dostosowania jakościowe i restrukturyzację zatrudnienia.

Międzynarodowa analiza porównawcza nie dostarcza żadnych dowodów na to, że w krajach o publicznym i prywatnym pośrednictwie pracy fluktuacja jest szczególnie wysoka. Wydaje się, że obecne ustawodawstwo w RFN powoduje, iż na zwolnienia duży wpływ wywierają kanały nieformalne i ogłoszenia prasowe. Ze względu na wyższe płace, świadczenia socjalne i warunki pracy szczególnie atrakcyjne są duże przedsiębiorstwa i poważne agencje zatrudnieniowe musiałyby zaspokajać ich zapotrzebowanie. Ograniczyłoby to niewątpliwie możliwości ubiegania się o zatrudnienie bezpośrednio u pracodawcy.

Wejściu prywatnego pośrednictwa pracy na rynek może towarzyszyć nasilenie problemów strukturalnych, jeśli skoncentrowałoby się ono głównie na usługach dla osób o zmniejszonym ryzyku. Wówczas publiczne biura pracy musiałyby z konieczności przejąć obsługę grup problemowych rynku pracy. Taka sytuacja mogłaby się wydarzyć w przypadku przejęcia przez prywatnych pośredników dużej części rynku, co prowadziłoby do znacznego ograniczenia kontaktów biur pracy z przedsiębiorstwami. Dotychczasowe wielostronne i długoletnie kontakty biur pośrednictwa Federalnego Urzędu Pracy ułatwiają integrację zawodową osób starszych, mniej wykwalifikowanych i inwalidów. Przeciwnicy tego poglądu uważają, że przejęcie części rynku przez prywatne pośrednictwo pozwoliłoby się skoncentrować biurom publicznym na obsłudze osób mających dużo problemów ze znalezieniem pracy. Zadaniem służb zatrudnieniowych byłoby wtedy podjęcie działań zmierzających do zwiększenia akceptacji pracodawców dla tego segmentu rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>