Wnioski z doświadczeń niemieckich dla Polski cz. II

0
comments

Strategia przeciwdziałania bezrobociu powinna obejmować skuteczną politykę makroekonomiczną zorientowaną na tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne działania interwencyjne na rynku pracy 7. Ta koncepcja zatrudnieniowa jest szczególnie lansowana przez Organizację Współpracy i Rozwoju Gospodarczego 8. Kluczem do rozwiązania problemu bezrobocia jest promocja inwestycji, gdyż tylko one zapewniają miejsca pracy o długotrwałym charakterze. Instrumenty polityki gospodarczej, takie jak polityka pieniężna, stopa procentowa i polityka podatkowa, powinny być tak ukierunkowane, aby pobudzały inwestycje i wzrost popytu na pracę. Szczególnie istotne staje się też określenie roli państwa i jego instytucji w programach przeciwdziałania bezrobociu. Rosnące szybko w Polsce bezrobocie o charakterze długotrwałym nasuwa pilną konieczność „finansowania pracy zamiast bezrobocia”. Praca powinna stać się najważniejszym kryterium społecznym polityki gospodarczej. Tylko finansowanie „pracy zamiast bezrobocia i pomocy społecznej” pozwala zmniejszyć rozmiary bezrobocia.

Polityka rynku pracy jest w procesie transformacji ustroju i systemu gospodarczego integralną częścią budowanego systemu zabezpieczenia społecznego. W tym okresie w swej pasywnej funkcji pełni ona rolę osłonową i zapewnia świadczenia kompensacyjne dla osób tracących pracę. Aktywna polityka rynku pracy, z kolei, próbuje przygotować bezrobotnych do podjęcia pracy w przyszłości, pełniąc funkcję „mostu” prowadzącego do przyszłego zatrudnienia. Może ona również przez tworzenie miejsc pracy w obrębie drugiego rynku pracy „przesunąć” bezrobotnych do działalności społecznie użytecznej i w ten sposób wpływać na redukcję bezrobocia. To działanie, oprócz aspektu ilościowego, ma także kontekst jakościowy, który sprowadza się do wspomagającej roli aktywnej polityki rynku pracy w procesie tworzenia nowych miejsc pracy. W ramach teorii transformacji aspekt jakościowy polityki rynku pracy należy widzieć nie tylko w powiązaniu z systemem zabezpieczenia społecznego, ale również jako wkład w proces restrukturyzacji gospodarki narodowej. Z drugiej strony aktywna polityka rynku pracy odgrywa tylko wspomagającą rolę w procesie przemian ustrojowych i nie może sama rozwiązać kryzysu zatrudnieniowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>