Utrzymanie stopy inflacji na niezmienionym poziomie

0
comments

W celu utrzymania stopy inflacji na niezmienionym poziomie w momencie występowania szoku podażowego związanego ze wzrostem cen, niezbędny jest spadek plac, ponieważ większa niż dotychczas część produktu społecznego przepływa do krajów eksportujących surowce i nie może być w związku z tym podzielona. Jeżeli jednostki gospodarcze nie zgodzą się dobrowolnie na mniejszy zysk (wówczas zmalałoby 60) i nie zaowocują apele nawołujące związki zawodowe do redukcji żądań płacowych (wówczas zmalałoby 00) lub siła oddziaływania obu przedsięwzięć będzie niewystarczająca, to w efekcie nastąpi wzrost bezrobocia. Zmusi to partnerów taryfowych do zmiany postaw. Jak wielokrotnie wspominano, wzrost bezrobocia nie nastąpi, jeśli strony rokowań zbiorowych dobrowolnie uwzględnią zmiany zachodzące w wyniku szoku podażowego.

Aby uniknąć nieporozumień należy podkreślić, że winą za wzrost bezrobocia w warunkach szoku podażowego nie można obarczać wymogu stałej stopy inflacji i że pełnego zatrudnienia nie można osiągnąć zwiększając inflację. Gdy mamy do czynienia z szokiem podażowym, rośnie bezrobocie, ponieważ wzrost cen powoduje spadek ogólnych rozmiarów popytu i pTzez to również spada popyt na pracę. Problem opisywany przez nas obejmuje natomiast dodatkowe bezrobocie, które potrzebne jest w celu kompensacji wzrostu stopy inflacji. I tylko wtedy, gdy pogodzilibyśmy się ze stale rosnącą stopą inflacji, moglibyśmy w warunkach szoku podażowego zmniejszać rozmiary bezrobocia za pomocą polityki popytowej. Należy także pamiętać, że wzrost stopy inflacji w warunkach szoku podażowego ma charakter przejściowy i trwa do momentu ustabilizowania się cen na nowym, wyższym poziomie. Wówczas to Z przyjmuje ponownie wartość równą zero i naturalna stopa bezrobocia wraca do wyjściowej wysokości z okresu przed wystąpieniem szoku podażowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>