Urząd Powierniczy

0
comments

Urząd Powierniczy promuje szczególnie sektor prywatny, ale nie należy zapominać, że realizuje on również zadania publiczne. Jako instytucja zarządu publicznego uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w procesie transformacji gospodarki przez jej zabezpieczenie i finansowanie, tworzy zdecentralizowany sektor publiczny, buduje podstawy demokracji oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego 3.

Dochody z prywatyzacji są o wiele niższe niż pierwotnie planowano. Przyczyniły się do tego między innymi negocjowane z nowymi właścicielami gwarancje zatrudnieniowe. W umowach zagwarantowanych zostało jednak tylko 40% miejsc pracy z okresu przed prywatyzacją. Co dziesiąta osoba, której miejsce pracy zostało zlikwidowane w wyniku prywatyzacji, jest zarejestrowana jako bezrobotna (tabl. VIII.1 i VIII.2). Liczba przedsiębiorstw Urzędu Powierniczego i osób w nich zatrudnionych zmniejszyła się istotnie. O ile na początku 1991 roku zatrudniały one 2,9 min osób, to na końcu już tylko 1,4 miliona. W kwietniu 1993 roku do prywatyzacji pozostało jeszcze 1811 przedsiębiorstw, zatrudniających 336,9 tys. osób. Dotychczas sprywatyzowane zostały firmy najlepsze. Te, które dopiero to czeka, są często

Sumując należy podkreślić, że przedsiębiorstwa w nowych krajach związkowych stanęły przed wyzwaniami, z którymi nie były konfrontowane podmioty gospodarcze w Europie Wschodniej. Przede wszystkim należy wymienić:

– nagłe i pełne otwarcie rynku,

– rewaluację waluty o co najmniej 300% w związku z wprowadzeniem marki zachodnioniemieckiej,

– załamanie popytu.

Strategie transformacji gospodarki

W rozważaniach modelowych rozróżnia się dwie strategie transformacji gospodarki, tj. strategię transformacji organicznej oraz strategię wysokiej płacy i nowoczesnej techniki 4.

Strategia transformacji organicznej jest teoretyczną konstrukcją stanu idealnego, której realizacja wymagałaby dokładnego procesu dostosowawczego systemów socjalnych części wschodniej i zachodniej. Istota organicznej transformacji polega na stopniowej zmianie cen w gospodarce, zsynchronizowanej ze zmianami w strukturze produkcji. W procesie transformacji organicznej główna rola przypada rynkowi, który przesądza o szybkości przemian i ich rozmiarach. Podmioty gospodarcze wiedzą, które rozwiązania są dla nich najlepsze na podstawie obserwacji cen na rynku.

Ważną informacją, która przesądza o zachowaniu przedsiębiorstw, jest poziom plac. Gdyby w nowych krajach związkowych postępowano zgodnie z tą strategią, to z powodu braku kapitału płace powinny być początkowo niskie. Następnie w wyniku akumulacji kapitału, rosnącej wydajności pracy i wzrostu zapotrzebowania na siłę roboczą osiągnęłyby one wyższy poziom. W początkowej fazie, z powodu niskich płac, wiele osób podjęłoby pracę w części zachodniej, później jednak wzrost płac spowodowałby ich powrót.

Na rysunku VIII.1 sytuacja ta przedstawiona jest za pomocą krzywej podaży i popytu na siłę roboczą dla rynku wschodnioniemieckiego. Na osi rzędnych odłożono płace, a na osi odciętych zatrudnienie na Wschodzie. Na tym wykresie abstrahuje się od bezrobocia frykcyjnego, które jest nierozerwalnie związane z przemianami strukturalnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>