Ubezpieczenia od bezrobocia, związki zawodowe i rozpiętość płac

0
comments

W dyskusji nad przyczynami bezrobocia wiele miejsca poświęca się zależności bezrobocia od wysokości zasiłków na wypadek bezrobocia. Uważa się, że im wyższe są zasiłki, tym mniejsza jest intensywność poszukiwania nowej pracy, co prowadzi do wydłużenia okresu pozostawania bez pracy. Ta prawidłowość trudna jest do stwierdzenia w pojedynczych przypadkach, gdyż studia empiryczne nie dostarczają jednoznacznych dowodów na istnienie tej zależności 7. Abstrahując od tego, ramy naszej analizy pozwalają w równaniu na stopę wzrostu płacy nominalnej (1) uwzględnić stopę wzrostu zasiłków dla bezrobotnych R, przy czym współczynnik 02 zgodnie z naszą hipotezą jest dodatni: W = a0 +P-arU+ a2R (6)

Wykorzystując równania (2) i (3) można przedstawić formułę na stopę naturalną bezrobocia z uwzględnieniem tego czynnika: U _ ap + bp + a2R aj -(- b\

Jeżeli bezrobocie indukowane zasiłkami dla bezrobotnych ma istotne znaczenie, to może ono być zredukowane przez obniżkę stopy świadczeń. Podobny efekt można uzyskać przez ograniczenie dostępności świadczeń kompensacyjnych.

Podobna procedura metodyczna może zostać wykorzystana do badania agresywności żądań związków zawodowych. Tę agresywność można by zmierzyć liczbą dni strajkowych lub stopniem „uzwiązkowienia” i przez wstawienie odpowiedniej zmiennej do równania (6) otrzymać równanie analogiczne do (7).

W negocjacjach często wysuwanym przez stronę związkową argumentem na rzecz wzrostu plac jest rosnące obciążenie wynagrodzeń podatkami i odpisami na ubezpieczenia społeczne, powodujące rozwarcie nożyc między płacą brutto a dochodami do dyspozycji. Płatności te stanowią część produktu społecznego, z której korzystają różne grupy społeczne i produkt ten nie może być powtórnie dzielony. Uwzględnienie postulatów związków zawodowych prowadziłoby do wzrostu stopy inflacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>