Tworzenie nowych miejsc pracy (ABM)

0
comments

W procesie transformacji gospodarki wschodnioniemieckiej i w zmniejszaniu rozmiarów bezrobocia ważna rola przypada nowym miejscom pracy finansowanym w ramach ABM. Celem tego instrumentu w obecnym, długo trwającym kryzysie strukturalnym jest z jednej strony tworzenie możliwości zatrudnieniowych, a z drugiej wspieranie przemian strukturalnych przez poprawę warunków lokalizacji przemysłu. Środek ten nie powinien jednak być konkurencyjny w stosunku do miejsc pracy tworzonych w sektorze publicznym i prywatnym. Subwencjonowanie zatrudnienia jest między innymi instrumentem strukturalnie zorientowanej polityki rynku pracy i ułatwić ma dostosowanie zatrudnienia do przemian w gospodarce wywołanych przez postęp techniczny i technologiczny. W nowych krajach związkowych środki przeznaczone na finansowanie ABM przyczyniają się do rozbudowy infrastruktury technicznej i społecznej oraz ochrony środowiska, przez co próbuje się tworzyć warunki zachęcające do inwestycji.

Szczególną rolę odgrywają tzw. „Mega-ABM”, które obejmują projekty uzyskujące dotacje powyżej 3 milionów marek i zapewniające miejsca pracy dla więcej niż 150 osób. Decyzje o przyznaniu środków na realizację tych przedsięwzięć leżą w gestii prezydenta Federalnego Urzędu Pracy. Ta forma wsparcia została wprowadzona po zjednoczeniu Niemiec i stosowana jest tylko w nowych krajach związkowych. W 1992 roku dopuszczonych do realizacji zostało 166 projektów Mega-ABM, na które przypadało prawie 50 tys. miejsc pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>