Tworzenie nowych miejsc pracy (ABM) – ciąg dalszy

0
comments

Przeciętnie w 1991 roku finansowanych było przez Federalny Urząd Pracy 183 tys. stanowisk ABM, a w roku następnym liczba ta wzrosła więcej niż dwukrotnie, osiągając 388 tys. Udział kobiet w populacji korzystających z tej formy wsparcia wynosił 41%. Można go uznać za relatywnie niski, jeśli uwzględni się, że stanowiły one 63% bezrobotnych i 45% zatrudnionych. Należy wspomnieć, że liczba miejsc pracy ABM zmalała z 404,9 tys. w maju do 354,9 tys. na koniec 1992 roku.

Prawie 60% stanowisk powstało w działach gospodarki, które tworzą warunki do przyszłych inwestycji, to jest w infrastrukturze gospodarczej (21,5%), infrastrukturze społecznej (20,2%) i budownictwie (11,1%). Udział ochrony środowiska wynosił 25%, zaś administracji, szkolnictwa i kultury 10,7%.

Place na stanowisku ABM wynosiły przeciętnie w 1991 roku w skali rocznej 23 700 marek, a w przypadku Mega-ABM 27 500 marek. Ponadto specjalne regulacje dotyczące Mega-ABM dopuszczają możliwość sfinansowania kosztów rzeczowych do 31 500 DM na jedno stanowisko pracy. Nowe miejsca pracy finansowane są w 90% przez Federalny Urząd Pracy i budżet federalny, przy czym koszty płac są w 100% przejmowane przez urzędy pracy.

W literaturze przedmiotu wysuwa się czasami zarzut, że płace na stanowiskach ABM są zbyt wysokie i hamują ruchliwość regionalną i zawodową. Badania przeprowadzone w nowych krajach związkowych nie potwierdzają tej hipotezy i pokazują, że płace w sektorze prywatnym są o 14% wyższe 7.

Wpływ ABM na zmniejszenie rozmiarów bezrobocia jest wzmacniany przez reakcje mnożnikowe. Instytut Badania Rynku Pracy i Zawodo- znawstwa szacuje, że dodatkowo z tego tytułu można doliczyć 40% efektu bezpośredniego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>