Teoria naturalnej stopy bezrobocia

0
comments

Teoria naturalnej stopy bezrobocia wykorzystuje podejście trade off oparte na analizie krzywej Phillipsa. Model Phillipsa wskazuje na występowanie ujemnej korelacji między stopą bezrobocia a wzrostem poziomu płac. Monetaryści nadali krzywej Phillipsa nową interpretację. Twierdzą oni, że negatywna zależność między stopą wzrostu cen a stopą bezrobocia istnieje tylko w krótkim okresie i tylko w przypadku, gdy zmiany cen nie zostały przewidziane przez podmioty gospodarcze. A zatem dla każdej oczekiwanej stopy inflacji istnieje jedna krzywa Phillipsa i kolejne zmiany stopy wzrostu cen powodują przesunięcie tzw. krótkookresowej krzywej parametrycznie w górę (zob. rys. 1.1). W długim okresie zależność ta przyjmuje położenie pionowe w stosunku do osi odciętych. Oznacza to, że przy stałych placach stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie stopy naturalnej.

Opierając się na teorii naturalnej stopy bezrobocia podejmiemy próbę prezentacji koncepcji makroekonomicznej analizy tego zjawiska. Propozycja ta nie rości sobie prawa do wyjaśnienia wszystkich problemów, ani nie jest jedynym punktem widzenia. Szczególnie wiele trudności występuje przy empirycznej weryfikacji prezentowanego podejścia: w literaturze przedmiotu brak jeszcze konsensu co do wielkości wpływu czynników determinujących stopę bezrobocia równowagi. Z tego też względu zrezygnowano z przedstawienia wyników badań ekonometrycznych, a główny nacisk położono na wyjaśnienie powiązań przyczynowo-skutkowych. Omawiana koncepcja nie zawiera także zaleceń dla polityki zatrudnienia i rynku pracy, a jest raczej podsumowaniem dotychczasowej dyskusji toczonej w literaturze zachodniej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>