Sytuacja zatrudnieniowa

0
comments

Po zjednoczeniu Niemiec szybkie przemiany ustrojowe miały katastrofalny wpływ na sytuację zatrudnieniową i polityka rynku pracy stanęła przed nowymi wyzwaniami. Liczba czynnych zawodowo w części wschodniej RFN spadła z 9,7 miliona osób w 1989 roku do 6,1 miliona w 1993 roku. Mniej drastycznie, ale nie mniej dramatycznie wzrosło bezrobocie. Jego rozmiary przekroczyły milion osób, a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 15,3%. To, że sytuacja na rynku pracy nie przedstawia się jeszcze gorzej, zawdzięcza się aktywnemu oddziaływaniu polityki rynku pracy, która w procesie transformacji pełni funkcję osłonową i „mostu” prowadzącego do przyszłego zatrudnienia. W obecnej sytuacji, gdy powstaje za mało nowych miejsc pracy, aktywna polityka rynku pracy jest lepszą alternatywą niż finansowanie bezrobocia.

Tocząca się w RFN dyskusja nad metodami przeciwdziałania bezrobociu, której towarzyszy konsolidacja finansów publicznych i programy oszczędnościowe rządu federalnego, zawiera, podobnie jak w Polsce, wiele elementów kontrowersyjnych. Dlatego właśnie teraz problematyka przeciwdziałania bezrobociu wymaga dalszych badań, pogłębionych studiów i analiz porównawczych w celu lepszego rozpoznania skuteczności stosowanych środków i uzmysłowienia decydentom politycznym skali problemu.

W pracy przeprowadzono krytyczną analizę polityki zatrudnienia i rynku pracy w socjalnej gospodarce rynkowej Republiki Federalnej Niemiec. W analizie tej uwzględniono trzy główne warstwy problemowe. Rozważania teoretyczne koncentrują się przede wszystkim na zagadnieniach makroeko- nomicznycli bezrobocia i podstawach teoretycznych polityki zatrudnienia i rynku pracy. W następnej części krytycznej ocenie poddano keynesistowską politykę zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec. Możliwości i środki aktywnej polityki rynku pracy – a w szczególności nowe wyzwania w procesie transformacji w byłej NRD – to trzecia warstwa problemowa rozprawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>