System kształcenia z punktu widzenia rynku pracy

0
comments

Począwszy od połowy lat siedemdziesiątych rosnące bezrobocie wymusiło zmianę strategii i szkolenie zawodowe zaczęło koncentrować się przede wszystkim na bezrobotnych i grupach szczególnej troski. Krytyczna sytuacja na rynku pracy spowodowała zastąpienie celów długookresowych zadaniami doraźnymi, a świadczenia wspierające kształcenie i doskonalenie zawodowe zaczęto traktować głównie jako środek przeciwdziałający bezrobociu. W tym czasie uzupełniono koncepcję „periodycznego szkolenia” przemyśleniami, które złożyły się na projekt „szkolenia na zapas” w czasie recesji. W warunkach wysokiego bezrobocia następują bowiem zmiany w relacji rynek pracy – jednostka. 0 ile w przypadku pełnego zatrudnienia dominuje funkcja alokacyjna rynku pracy, to wraz ze wzrostem bezrobocia coraz większe znaczenie zaczyna mieć proces selekcji. Długotrwale bezrobocie oddziałuje negatywnie na motywacje do pracy i kwalifikacje. Występuje tendencja do umacniania tego zjawiska (strukturalizacja i efekt histerezy), a jednocześnie wzrost wymagań i umiejętności niezbędnych do uzyskania pracy. Za pomocą doskonalenia zawodowego próbuje się dostosować jakość podaży pracy do wymagań pracodawców. Tak długo jednak, jak występuje wysokie bezrobocie, podnoszenie kwalifikacji i przeszkolenia zawodowe nie gwarantują każdemu sukcesu 40. Istotny wpływ na przyjęcie takiej strategii miał niewątpliwie fakt, że świadczenia wspierające kształcenie, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowe oddziałują na rynek pracy zarówno prewencyjnie, jak i aktywnie. Pozwalają one lepiej dostosować kwalifikacje zawodowe do zmieniających się potrzeb gospodarki i ograniczyć ryzyko bezrobocia. Działania te umożliwiają zarazem przesunięcie na krótki okres pewnej liczby bezrobotnych z rynku pracy do systemu edukacji. Przyczynia się to do wzrostu kwalifikacji tych osób i zwiększenia ich szans na przyszłe zatrudnienie.

Oceniając system kształcenia i doskonalenia zawodowego z punktu widzenia rynku pracy należy uwzględnić przede wszystkim trzy następujące aspekty:

– Czy reaguje on elastycznie na zmiany w popycie na kwalifikowaną silę roboczą?

– Czy system ten ukierunkowany jest na kształcenie we właściwych zawodach i nie powoduje bezrobocia strukturalnego?

– Czy prowadzi on do segmentacji zawodowej na rynku pracy i do nierównych szans życiowych?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>