System kształcenia i doskonalenia zawodowego

0
comments

Zanim przejdziemy do oceny systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego należy zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki kryterium zwyczajowo stosowanym przy badaniu sukcesu jest płaca uczestnika kursu przed i po przeszkoleniu. W Republice Federalnej Niemiec, gdzie co prawda badania evaluation research są mniej zaawansowane, nigdy nie stosowano takiego kryterium. Wynika to z odmiennych opcji w dziedzinie doskonalenia zawodowego w tych krajach. Głównym celem doskonalenia zawodowego w RFN nie jest wzrost wydajności i – co za tym idzie – wynagrodzenia grup problemowych na rynku pracy, lecz ułatwienie przemian strukturalnych w gospodarce i zapobieganie bezrobociu strukturalnemu, stąd też przy ocenie istotne jest to, czy po przeszkoleniu bezrobotny uzyskał pracę w wyuczonym zawodzie. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w RFN system płac kształtowany jest w większym stopniu przez rozwiązania kolektywne i różnice w kwalifikacjach pracowników znajdują mniejsze odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzeń. W jeszcze większym stopniu zasady solidarnej polityki plac znajdują zastosowanie w Szwecji.

W RFN liczba osób rozpoczynających doskonalenie zawodowe wzrosła z 288 390 w 1971 roku do 593 904 w 1991 roku (tabl. IV.2). W momencie wejścia w życie ustawy o popieraniu pracy, doskonalenie zawodowe było stosowane profilaktycznie. Zapobiegając dekwalifikacji przez permanentne podnoszenie kwalifikacji, zamierzano dostosować pracobiorców do wymagań wynikających z szybkiego rozwoju postępu technicznego. Bezrobocie, rosnące od 1974 roku, wpłynęło na przesunięcie priorytetu z działań zapobiegawczych na doskonalenie zawodowe bezrobotnych, w szczególności osób niewykwalifikowanych i kobiet. Udział bezrobotnych wśród ogółu osób rozpoczynających doskonalenie zawodowe wzrastał z około 6% w 1973 roku do ponad 47% w 1981 roku i osiągnął 62,6% w 1992 roku. Rósł także udział

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>