Struktura zatrudnienia w latach 1960-1967

0
comments

W latach sześćdziesiątych stopa wzrostu gospodarczego była niższa niż w poprzednim dziesięcioleciu. Utrzymywał się stan pełnego zatrudnienia, a stopa bezrobocia we wszystkich prawie regionach RFN była niższa niż 1%. Do momentu kryzysu w 1967 roku liczba przyjęć do pracy była większa niż zwolnień i odczuwalny był brak rąk do pracy, który przyczyniał się do spadku produkcji w wielu branżach. Zasoby niemieckiej siły roboczej zmniejszyły się o 1,5 miliona osób i wynosiły 25,5 miliona osób. Złożyły się na to przede wszystkim przejścia na emerytury, mały dopływ nowych roczników, obniżka taryfowego czasu pracy i wydłużenie urlopów wypoczynkowych.

Struktura zatrudnienia w latach 1960-1967 zmieniła się bardzo istotnie. Udział sektora I w zatrudnieniu ogółem spadł z 14,4% do 10,2%. W sektorze II nastąpił nieznaczny spadek udziału zatrudnienia (z 48,2% do 47,3%), przy czym nastąpiły zmiany w strukturze zatrudnienia w przemyśle. Przemiany te związane były z zanikiem tradycyjnych gałęzi i przechodzeniem zatrudnionych do przemysłu chemicznego, obróbki metali, samochodowego, elektrotechnicznego i elektronicznego. Sektor II przyczyniał się w głównej mierze do szybkiego wzrostu gospodarczego dzięki inwestycjom racjonali- zacyjnym. Najszybciej rozwijały się w tym okresie usługi, a w szczególności instytucje bankowe i ubezpieczeniowe. Rosło też zatrudnienie w usługach świadczonych przez państwo, a malało zatrudnienie w handlu, komunikacji i środkach masowego przekazu.

Przemiany w strukturze produkcji prowadziły nieuchronnie do zmiany kwalifikacji i profili zawodowych poszukiwanych na rynku pracy. Rosło zapotrzebowanie na pracowników wykonujących proste prace, np. montażowe. Praca na taśmach montażowych stawała się coraz bardziej dostępna dla osób posiadających niskie kwalifikacje zawodowe. Przemysł absorbował siłę roboczą wypieraną z rolnictwa, obcokrajowców, kobiety i zwalnianych z małych zakładów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>