Strategie transformacji gospodarki cz. II

0
comments

Krzywa NN jest wyjściową krzywą popytu na pracę przedsiębiorstw wschodnioniemieckich, a krzywa AA przedstawia podaż siły roboczej w tym momencie. Wraz ze spadkiem płacy rośnie zapotrzebowanie na siłę roboczą, gdyż przy malejących kosztach coraz więcej przedsiębiorstw może utrzymać się na rynku. Z kolei krzywa podaży AA ma rosnący charakter, ponieważ wraz ze wzrostem płacy coraz mniej pracobiorców emigruje do części zachodniej w celu podjęcia pracy. Zakłada się przy tym, że praca jest w pełni mobilna, a kapitał produkcyjny, niezależnie od stopnia elastyczności rynku kapitałowego, można akumulować tylko stopniowo. Przy danym poziomie zatrudnienia na Wschodzie krzywa popytu odpowiada wartości produkcji nowo wytworzonej przez dodatkowego pracownika, a krzywa podaży wartości nowo wytworzonej netto przez jednego pracownika na Zachodzie pomniejszona jest o subiektywne i obiektywne koszty migracji. Koszty migracji rozumiane są tutaj w ogólnym sensie i obejmują koszty poszukiwania pracy, przeszkolenia i doskonalenia zawodowego oraz koszty wzrostu czynszu.

Liczba zawodowo czynnych w nowych krajach związkowych określona jest przez odcinek OH. Przyjmuje się, że wszyscy zawodowo czynni zostaliby w części wschodniej, gdyby poziom przeciętnej płacy w byłej NRD zrównał się z jej poziomem w części zachodniej. Im większa jest różnica w płacach między obydwiema częściami, tym większa emigracja i liczba dojeżdżających do pracy w części zachodniej.

W przypadku transformacji organicznej konkurencja na rynku pracy prowadzi do tego, że wysokość plac i zatrudnienie określone są przez punkt przejścia krzywej podaży i popytu na silę roboczą (WXBX). Wyjściowe niskie płace stwarzają silne bodźce nie tylko do emigracji, ale również do inwestycji. Początkową liczbę emigrantów i osób dojeżdżających do pracy na wykresie obrazuje odcinek EH. W wyniku dokonujących się inwestycji krzywa popytu na pracę będzie stopniowo przesuwała się ku górze i osiągnie pozycję N’N’. Rośnie zatrudnienie i płace, a emigracja zarobkowa maleje. W momencie zrównania się poziomu plac w obydwu częściach (Y) ustaje emigracja zarobkowa. Oczywiście, proces ten trwałby około 20 lat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>