Strategia prywatyzacyjna Urzędu Powierniczego

0
comments

Strategia prywatyzacyjna Urzędu Powierniczego okazała się bardzo droga i mało efektywna. Instytucja ta skoncentrowała się na szybkiej prywatyzacji i zaniedbała sanację i restrukturyzację przedsiębiorstw przewidzianych do prywatyzacji. Możliwości absorpcyjne firm zachodnich podejmujących sanację spółek wschodnioniemieckich są dużo mniejsze od ich podaży. Dlatego też wiele firm sprzedawanych jest za bardzo niską cenę. Sprzedaż przedsiębiorstw przyjmuje coraz częściej formę przekazania, łącznie z dotacjami na rzecz inwestorów. Inwestorzy, zgodnie z przyjętymi regułami, powinni zapewnić właściwy management, rynki zbytu oraz gwarancje inwestycyjne i zatrudnieniowe. Urząd Powierniczy nie jest jednak w stanie wyegzekwować tych gwarancji. W rezultacie postępuje proces dein- dustrializacji Niemiec Wschodnich.

W RFN rozpoczął się kryzys spowodowany nieudolnymi pociągnięciami polityki gospodarczej po zjednoczeniu. Kryzys ten jest o tyle groźniejszy, że w wyniku rosnącego deficytu budżetowego wyczerpane zostały możliwości antycyklicznego oddziaływania państwa środkami polityki keynesistowskiej. Z drugiej strony wzrosła zależność gospodarcza Niemiec Wschodnich od części zachodniej. Wszystko to bardzo utrudnia proces restrukturyzacji i nie pozwala optymistycznie oceniać szans na szybką reindustrializację landów wschodnich.

Wysokie bezrobocie w RFN i w innych wysoko rozwiniętych krajach zachodnich świadczyć może zarówno o braku „politycznej woli” rozwiązania tego palącego problemu, jak i o niezadowalającym stanie wiedzy ekonomicznej. W sytuacji kryzysowej znalazła się nie tylko gospodarka, ale i nauka ekonomii, gdyż – jak dotąd – nie ma teorii, która by nie tylko wyjaśniała współczesne problemy ekonomiczne, lecz także umożliwiała skuteczne ich rozwiązanie w praktyce 4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>