Skrócony czas pracy

0
comments

Istotnym zagrożeniem dla trwałości istniejących stosunków pracy bywa przejściowy brak pracy, którego przyczyną może być spadek koniunktury. Normalnie pracodawcy zwalniają w tej sytuacji zbędnych pracowników. Zgodnie z duchem ustawy o popieraniu pracy, przeciwdziałać temu ma zasiłek dla pracowników zatrudnionych w skróconym wymiarze godzin, który rekompensuje im część utraty wynagrodzenia. Pracownicy otrzymują od Federalnego Urzędu Pracy zasiłki wynoszące 68% utraconej płacy netto, jeśli mają przynajmniej jedno dziecko na utrzymaniu w rozumieniu przepisów prawa podatkowego. Dla pozostałych pracowników wysokość ta wynosi 63%. Świadczenia te mogą być wypłacane przez okres sześciu miesięcy. Z powodu nadzwyczajnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czas ich wypłacania może być przedłużony do 24 miesięcy.

Prawo do zasiłku przysługuje po spełnieniu określonych warunków zarówno przez zakład pracy, jak i pracownika 46. Jeśli chodzi o zakład pracy, to wprowadzenie skróconego czasu pracy uwarunkowane musi być przyczynami ekonomicznymi, zmianą struktury przedsiębiorstwa albo zdarzeniami, którym nie można przeciwdziałać. Wniosek o wprowadzenie skróconego czasu pracy składa pracodawca, za zgodą rady zakładowej, we właściwym urzędzie pracy. Podstawowym wymaganiem jest, by redukcja czasu pracy miała charakter tymczasowy i jednocześnie była wyższa niż 10% regularnego czasu pracy w ciągu pierwszych czterech tygodni oraz objęła przynajmniej jedną trzecią zatrudnionych. Redukcja czasu pracy w mniejszych rozmiarach nie jest rekompensowana, gdyż w tych przypadkach zakłada się,

Usługi 4 614 7 048 że może być ona opanowana za pomocą posunięć wewnątrzzakładowych. Ustawa nie przewiduje natomiast górnej granicy skracania czasu pracy i również przejściowa całkowita przerwa w pracy zakładu upoważnia do wypłaty zasiłku. Świadczenie to przysługuje tylko tym pracownikom, którzy kontynuują pracę w zakładzie po rozpoczęciu skróconego czasu pracy. Jeżeli stosunek pracy zostanie wymówiony w momencie skrócenia czasu pracy, pracownik może otrzymywać zasiłek do momentu znalezienia stosownej pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>