Siła grup nacisku

0
comments

Przesuwanie się punktu ciężkości wskazywać może na słuszność przeprowadzonej przez nas krytyki podstaw keynesistowskiej koncepcji polityki gospodarczej. Dotyczy to między innymi założenia o stałym poziomie cen. O ile w 1967 roku poziom cen pozostawał relatywnie stabilny, to od 1974 roku warunki się zmieniły. Panująca od tego momentu wysoka stopa inflacji ogranicza stosowanie środków keynesistowskiej polityki zatrudnienia: świadczyć o tym może relatywnie mała liczba programów zatrudnieniowych w stosunku do rosnących rozmiarów bezrobocia. Poza tym wymogi polityki strukturalnej, zmierzającej do rozwoju przyszłościowych dziedzin produkcji i powodującej przenoszenie czynników produkcji do korzystniejszych zastosowań, wymuszały coraz częściej uzupełnianie polityki zatrudnienia środkami polityki rynku pracy. Coraz widoczniejsze były też problemy wynikające z krótkookresowego charakteru analizy keynesistowskiej. Przeciwdziałanie bezrobociu w długim okresie prowadziło do wzrostu deficytu budżetowego. Środki polityki koniunkturalnej, związane z krótkookresowym wpływem na gospodarkę, nie zawsze były adekwatne do rzeczywistości.

Nie bez znaczenia pozostaje siła grup nacisku. Od 1974 roku we wszystkich programach zatrudnieniowych partycypowali pracobiorcy i przedsiębiorcy. Na przykład z programów realizowanych w 1978 roku około 8 mld marek przypadło w udziale przedsiębiorstwom, a około 11 mld pracobiorcom. Pojawia się tutaj nowy aspekt, którego keynesiści nie uwzględniają, a mianowicie problem podziału. Wskazywaliśmy już wcześniej, że płace i ceny są strategicznymi zmiennymi w sporach między pracodawcami a związkami zawodowymi. Brak tego elementu w analizie keynesistowskiej, względnie niemożliwość wykorzystania „skoncentrowanej akcji” – będącej forum uzgadniania interesów związków zawodowych, pracodawców i rządu z wymaganiami gospodarki narodowej -jako instrumentu zapobiegającego walkom o podział produktu krajowego, ogranicza możliwości keynesistowskiej polityki zatrudnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>