Rządowa polityka pełnego zatrudnienia

0
comments

W Republice Federalnej Niemiec przed uchwaleniem ustawy stabilizacyjnej nie praktykowano polityki zatrudnienia. Uważano, że nieskrępowany mechanizm podaży i popytu na rynku towarowym pozwala osiągnąć tempo wzrostu gospodarczego zapewniające pełne zatrudnienie. Dopiero wraz z nastaniem kryzysu w 1967 roku, kiedy to stopa bezrobocia osiągnęła poziom 3,2%, rząd federalny zaczął prowadzić politykę zatrudnienia, opartą na key- nesistowskiej doktrynie ekonomicznej. Ustawa stabilizacyjna, stanowiąca podstawę tej polityki, przewidywała następujące środki globalnego sterowania popytem:

– system informacyjny,

– średniookresowe planowanie finansowe (budżetowe),

– programy inwestycyjne,

– instrumenty koordynacji,

– instrumentarium interwencyjne: polityka pieniężno-kredytowa, polityka budżetowa, polityka podatkowa itd.

W celu przezwyciężenia recesji z lat 1966-1967 zastosowano dwa programy koniunkturalne zwiększające wydatki budżetu o 8,8 miliarda marek, które były przeznaczone na rozwój budownictwa. Kryzys zatrudnieniowy został wkrótce przezwyciężony. Trudno określić, jaki wpływ na redukcję bezrobocia miały programy koniunkturalne. Szacuje się wprawdzie efekt zatrudnieniowy obu programów na 300 tysięcy dodatkowych miejsc pracy, ale należy uwzględnić fakt, że polityka uzdrawiania finansów publicznych na szczeblu krajów związkowych i gmin oddziaływała w przeciwnym kierunku. Poza tym zostały podniesione podatki federalne, osłabiające aktywność gospodarczą. Rada Ekspertów Ekonomicznych wyraziła pogląd, że program koniunkturalny nie mógł zrównoważyć ograniczeń wydatków budżetowych z tytułu oszczędności 10. Na ożywienie gospodarcze większy wpływ wywarł zatem wzrost eksportu niż oddziaływanie polityki zatrudnienia. Słuszna wydaje się więc ocena stwierdzająca, że państwo – z jednej strony – przez program konsolidacji finansów pogłębiało kryzys w dziedzinie zatrudnienia, a z drugiej strony – przez finansowanie programu koniunkturalnego – promowało wzrost liczby miejsc pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>