Rządowa polityka pełnego zatrudnienia – ciąg dalszy

0
comments

W roku 1974, po raz pierwszy od przekroczenia „progu pełnego zatrudnienia” w 1960 roku, ponownie liczba bezrobotnych była wyższa od liczby wolnych miejsc pracy. Reakcja rządu federalnego na wzrost bezrobocia była stosunkowo późna. Podjęto pewne przeciwdziałanie za pomocą instrumentów polityki rynku pracy, a także wykorzystano środki globalnego sterowania. Wprowadzono dotacje do inwestycji prywatnych w wysokości 7,5% oraz obniżkę podatku dochodowego od osób fizycznych, która pierwotnie uzasadniana była względami podziału, ale służyła także realizacji celów polityki zatrudnienia. W 1975 roku uruchomiono program popierający budownictwo i inwestycje, na który przeznaczono 5,75 miliarda marek n.

Dalszy wzrost bezrobocia w 1975 roku i związany z tym spadek dochodów podatkowych i wpływów na ubezpieczenia społeczne, a także wzrost wydatków na świadczenia dla bezrobotnych, doprowadziły do wzrostu deficytu budżetowego. Mimo bezrobocia rząd federalny podjął działania zmierzające do polepszenia struktury budżetu, obejmujące redukcje wydatków budżetowych i podwyżki podatków 12. Tego rodzaju interwencja doprowadziła do wzrostu bezrobocia w 1976 roku, chociaż niektóre instrumenty polityki rynku pracy, takie jak promocja migracji powrotnej robotników cudzoziemskich, środki skracające czas aktywności zawodowej w życiu jednostki i dezaktywizacja zawodowa kobiet, dały pozytywne rezultaty.

Rząd federalny podjął aktywne działania w dziedzinie polityki zatrudnienia dopiero w 1977 roku 13. Wieloletni program inwestycji przyszłościowych w zakresie infrastruktury publicznej miał stworzyć warunki do szybszego wzrostu gospodarczego i przyczynić się do polepszenia możliwości zatrudnieniowych. Bundestag w końcu 1977 roku uchwalił ustawę o ulgach podatkowych i popieraniu inwestycji, co w założeniu miało prowadzić do wzrostu rozmiarów prywatnego popytu. W połowie 1978 roku rząd federalny ustanowił zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz podwyżkę zasiłków rodzinnych, które zostały sfinansowane przez podwyżkę podatku od wartości dodanej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>