Różnice w potencjale gospodarczym Polski i Niemiec

0
comments

Instrumenty polityki gospodarczej stosowane w Republice Federalnej Niemiec, ze względu na duże różnice w poziomach rozwoju i mechanizmach funkcjonowania gospodarki, nie mogą być bezpośrednio przenoszone na grunt polski. Niemniej jednak na dużą uwagę zasługują mechanizmy promocji inwestycji w tym kraju, a w szczególności środki promocji gospodarczej (Wirtschaftsförderung) na szczeblu gminnym. Ponadto w nowych landach rząd federalny wprowadzi! szereg zachęt do inwestycji: najważniejsze z nich to: bonifikaty na niektóre inwestycje, granty inwestycyjne, zwiększone zwolnienia amortyzacyjne, okresowe kredyty z obniżoną stopą procentową i gwarancjami Urzędu Kredytowego do spraw Odbudowy (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Projekty inwestycyjne w nowych krajach związkowych objęte są także ulgami podatkowymi, tak, że suma grantów i ulg może obniżyć koszt inwestycji nawet o 50% 9.

Różnice w potencjale gospodarczym Polski i Niemiec znajdują odzwierciedlenie w rozmiarach przedsięwzięć polityki rynku pracy. O ile w Niemczech Wschodnich przeznaczono na nie prawie jedną piątą produktu narodowego brutto, to w Polsce wydatki te stanowią znikomy odsetek. W 1993 roku wydatki Federalnego Urzędu Pracy w nowych krajach związkowych wynosiły ponad 48 mld marek, a w Polsce około 2,8 mld marek. Mimo ogromnych wydatków w RFN na programy rynku pracy ich efekt zatrudnieniowy jest stosunkowo mały, gdyż nie zawsze następowała efektywna alokacja środków. Poza tym przeciwdziałanie bezrobociu nie stanowi integralnego elementu polityki społeczno-gospodarczej. Problemy bezrobocia rozwiązuje się, podobnie jak w Polsce, na marginesie gospodarki. Niemniej jednak pewne ogólne wnioski wynikające z doświadczeń niemieckich można wykorzystać u nas i mogą one przyczynić się do efektywniejszej alokacji środków polityki rynku pracy. Na szczególną uwagę zasługują doświadczenia w zakresie przeciwdziałania bezrobociu długookresowemu, tworzenia nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, finansowania polityki rynku pracy i inicjatyw lokalnych wraz z programami dla regionów ze szczególnymi problemami zatrudnieniowymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>