Rosnące bezrobocie od 1980 roku

0
comments

W 1979 roku aktywność ograniczyła się tylko do jednego programu rynku pracy, gdyż bezrobocie w tym czasie zmniejszyło się. 0 nowej ustawie podatkowej, która weszła w życie w 1981 roku, przesądzały bardziej względy społeczne i podziału niż aspekty zatrudnieniowe.

Rosnące bezrobocie od 1980 roku nie było już zwalczane za pomocą key- nesistowskich programów zatrudnieniowych. Z powodu ogromnego wzrostu zadłużenia państwa, spowodowanego spadkiem zatrudnienia, rząd federalny próbował przez redukcję wydatków budżetowych, wzrost podatków od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne obniżyć drastycznie rosnące zadłużenie publiczne. Jedyną inicjatywą w tym okresie były czasowo ograniczone programy kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ułatwienia w odpisach amortyzacyjnych, których efekty finansowe widoczne były w terminie późniejszym.

Dopiero w początku 1982 roku rząd federalny podjął ponownie działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy. Inicjatywa ta obejmowała dodatki inwestycyjne w wysokości 10% inwestowanej kwoty, ponadto zmieniono prawo czynszowe i przez wysokie czynsze próbowano pobudzić inwestycje prywatne.

Realizowana w latach 1974-1982 polityka zatrudnienia była kombinacją popytowych i podażowych programów skierowanych na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, przyszłościowo zorientowane inwestycje i długofalowo niezbędne wydatki związane z ochroną środowiska. W okresie tym realizowano swego rodzaju „podwójną strategię” w rządowej polityce zwalczania bezrobocia 14. Z jednej strony stosowano środki polityki globalnego sterowania, odpowiadające duchowi ustawy o polityce stabilizacyjnej, a z drugiej strony – część programów skierowana była na bezpośrednie popieranie inwestycji, bądź sprowadzała się do obniżki podatków w celu zwiększenia zysków, a co za tym idzie – inwestycji i zatrudnienia. Niektóre programy, na przykład dotyczące inwestycji przyszłościowych, zawierały elementy keynesistowskiej polityki popytowej, a także średniookresowe oddziaływanie na stronę podażową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>