Rola kształcenia i doskonalenia zawodowego

0
comments

Sumując można powiedzieć, że pogorszenie sytuacji na rynku pracy zmniejszyło wprawdzie skuteczność kształcenia i doskonalenia zawodowego mierzoną stopniem integracji zawodowej absolwentów, ale instrument ten wywiera nadal duży wpływ na możliwości zatrudnieniowe bezrobotnych. Szanse na sukces dla bezrobotnych, którzy stanowią około dwie trzecie uczestników doskonalenia zawodowego, są jednak niższe niż osób pracujących. Z kolei wśród bezrobotnych mniejsze szanse na integrację zawodową po ukończeniu szkoleń mają osoby pozostające bez pracy ponad rok oraz mieszkające w miejscowościach o wysokim bezrobociu.

Analizowane badania dostarczają także dowodów na to, że doskonalenie zawodowe w przypadku grup problemowych rynku pracy jest mniej efektywne. Z drugiej strony jednak okazuje się, że osoby o podobnej drodze zawodowej, ale bez ukończonego kursu doskonalenia zawodowego, mają mniejsze szanse na rynku pracy niż absolwenci z dodatkowym szkoleniem 44. Wśród absolwentów kursów doskonalenia zawodowego natomiast większe perspektywy mają bezrobotni z przekwalifikowaniem zawodowym niż z ukończonym kursem podnoszenia kwalifikacji.

W dyskusji toczonej nad rolą kształcenia i doskonalenia zawodowego podkreśla się zgodnie, że nie ma najmniejszej wątpliwości co do konieczności stosowania tego instrumentu. Nie jest to środek bezpośredniego oddziaływania na zmniejszenie rozmiarów bezrobocia, lecz środek pośredni, pozwalający także produktywnie wykorzystać czas bezrobocia. W zasadzie istnieją dwie drogi promocji kształcenia i doskonalenia zawodowego. Można inwestować w wyposażenie instytucji publicznych prowadzących szkolenia lub subwencjonować organizowanie tej działalności w zakładach pracy, przy zachowaniu publicznej kontroli poziomu merytorycznego. W RFN w krótkim i średnim okresie efektywniejsza wydaje się druga droga, gdyż publiczna infrastruktura szkolenia zawodowego nie jest tak bardzo rozwinięta jak na przykład w Szwecji. Przytoczone wyniki badań wspierają także ten argument.

Do instrumentów na rzecz utrzymania i tworzenia miejsc pracy zalicza się: zasiłek dla pracowników zatrudnionych w skróconym czasie pracy (Kurzarbeitergeld), świadczenia wspierające całoroczne zatrudnienie w budownictwie ( Winterbaufórderung und Schlechtwettergeld) i tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych (Arbeitsbeschaffungsmafinahmen – ABM) 45.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>