Relacjew strukturze wydatków

0
comments

Zmniejszona została składka na nbezpieczenie od bezrobocia z 4,6% do 4,0%. Nasuwa się więc nieodparcie wniosek, że rząd federalny preferował raczej konsolidację budżetów publicznych i obniżkę pozapłacowych elementów kosztów pracy niż zwalczanie bezrobocia.

Drugiego dowodu potwierdzającego niewykorzystanie istniejących możliwości dostarcza analiza porównawcza polityki rynku pracy w części wschodniej i zachodniej RFN. Analiza taka, ze względu na odmienność problemów gospodarczych w obydwu częściach, ma z pewnością ograniczoną wartość poznawczą. Zarówno struktura wydatków na aktywną i pasywną politykę rynku pracy, jak i efekty zatrudnieniowe pokazują, że mamy do czynienia z dwoma zupełnie różnorodnymi typami polityk. Podczas gdy w nowych krajach związkowych przynajmniej w początkowej fazie dominowała aktywna polityka rynku pracy, to w części zachodniej przeważały świadczenia kompensacyjne. W byłej NRD w 1991 roku wydano na zasiłki i pomoc dla bezrobotnych 8,1 mld DM, a na środki zorientowane na utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy 22,26 mld DM. W dawnych krajach związkowych proporcje kształtowały się odwrotnie. Na pasywne świadczenia kompensacyjne wydano 22,7 mld DM, a na aktywną politykę rynku pracy tylko 7,89 mld DM.

Opisane relacje w strukturze wydatków znajdują odzwierciedlenie w wysokości efektu zatrudnieniowego. O ile w Niemczech Wschodnich w 1991 roku efekt zatrudnieniowy oddziaływania aktywnych środków polityki rynku pracy wynosił ogółem 1,28 miliona osób, to w zachodnich landach tylko 0,4 miliona osób, chociaż liczba bezrobotnych była o wiele wyższa. Efekt zatrudnieniowy odniesiony do liczby bezrobotnych w części wschodniej jest wyższy od tej relacji po stronie zachodniej prawie sześciokrotnie. Jeśli nawet część tego efektu przypiszemy specjalnym cechom procesu transformacji gospodarki wschodnioniemieckiej, to nie ulega wątpliwości, że przy odpowiednim politycznym priorytecie w Niemczech Zachodnich polityka rynku pracy mogłaby przyczynić się w większym stopniu do redukcji bezrobocia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>