Praktyczne implikacje

0
comments

Zaleta przedstawionej koncepcji analizy bezrobocia polega na jednoczesnym uwzględnieniu bezrobocia i inflacji. Jest to o tyle ważne, że bezrobocie może być zredukowane przez odpowiednie impulsy pieniężno- -fiskalne, ale za cenę rosnącej inflacji. Stopa bezrobocia równowagi U informuje, jak daleko przy U > U można zmniejszyć bezrobocie bez wywierania presji na wzrost inflacji. Jeżeli w wyniku podjętych działań osiągnięta zostanie stopa bezrobocia równowagi, to następnie należy zastosować środki polityki gospodarczej umacniające ową równowagę. Dziś powszechnie uważa się bowiem, że potencjalny produkt narodowy brutto odpowiada najwyższemu możliwemu poziomowi realnego produktu, jaki dana gospodarka może osiągnąć przy naturalnej stopie bezrobocia.

Z kolei bezrobocie powyżej naturalnej stopy bezrobocia może być spowodowane przez żądania placowe przekraczające możliwości gospodarki lub niedostateczny ogólny poziom popytu. Pierwszy przypadek był już wcześniej omawiany. Druga możliwość nazywana jest w literaturze luką płacy realnej 19. Luka płacy realnej jest wskaźnikiem, za pomocą którego szacuje się, jaka różnica występuje między rzeczywistą płacą realną a płacą przy pełnym zatrudnieniu.

Zależność między U a U można przedstawić w formie graficznej wykreślając ogólnogospodarczą funkcję popytu i podaży (rys. 1.4). Długookreso wa równowaga osiągana jest przy stopie zatrudnienia 1 – U. Niekorzystny szok podażowy prowadzi do przesunięcia krzywej podaży SS na lewo do góry, przy czym maleje 1 – U i rośnie P, co oznacza stagflację. Efektem niekorzystnego szoku popytowego jest przesunięcie krzywej popytu DD w lewo na dól i wzrost bezrobocia. Obydwa szoki przyczyniają się do wzrostu bezrobocia i jego rzeczywista stopa jest większa od naturalnej stopy. Po upływie działania szoków stopa inflacji wraca do poziomu wyjściowego P = 0, ale w tym czasie w gospodarce wzrasta ogólny poziom cen. Bardzo ważną sprawą jest zapobieżenie rozwojowi inflacji przez stosowanie wiarygodnych środków restrykcyjnych. Jeżeli nie podejmie się tego rodzaju

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>