Praktyczne implikacje – ciąg dalszy

0
comments

Sposoby obliczania tzw. luki płacy realnej przedstawione są w pracach: J. R. Artus, An Empirical Evaluation of the Disequilibrium Real Wage Hypothesis, IMF Staff Papers, 1985, nr 31, s. 249-302: M. Bruno, wyd. cyt., i R. J. Gordon, Wage Gaps versus Output Gaps: Is there a Common Story for all of Europe?, [w:] Macro and Micro Policies for More Growth and Employment, pod red. H. Gierscha, Tubingen 1988, s. 97-151. oddziaływania zapobiegawczego, to nie będą spełnione dwa podstawowe warunki równowagi: P = 0 i 1 – U = 1 – U. Na wykresie jest to zobrazowane przez przesunięcie krzywej podaży SS powyżej położenia równowagi.

Możliwa jest także sytuacja, w której U < U. Taka konstelacja związana jest ze stopą inflacji wyższą od tolerowanego poziomu P. W tym przypadku żądania w zakresie podziału przekraczają istniejące możliwości, ponieważ oczekiwania i/lub środek dyscypilnujący w postaci bezrobocia są niewystarczające. Trzeba więc spróbować zmniejszyć U lub zwiększać U przez restrykcyjne zarządzanie popytem aż do momentu, gdy U = U.

Omawiana koncepcja makroekonomicznej analizy bezrobocia jest próbą zintegrowania kluczowych problemów rynku pracy. Ze względu na to, że zwalczanie bezrobocia nie powinno być związane ze znaczniejszym wzrostem inflacji, nasuwa się pytanie o możliwości jego zredukowania za pomocą ekspansji popytu bez wzrostu stopy inflacji. Wiemy, że jest to możliwe do momentu osiągnięcia stopy bezrobocia równowagi. Potem należy stosować inne środki. Bezrobocie i zmniejszanie rozmiarów obrotów są środkami dyscyplinującymi pracobiorców i pracodawców oraz umożliwiają koordynację żądań partnerów rokowań taryfowych. Są one zbyteczne, kiedy górę bierze rozsądek. Innymi słowy, środki te mają charakter ostatniego argumentu. W polityce gospodarczej RFN tradycyjnie przywiązuje się duże znaczenie do stabilizacji cen. Doświadczenie historyczne pokazuje, że w długim okresie nie da się „kupić” zatrudnienia przez wzrost stopy inflacji. Zwalczanie inflacji związane jest z przejściowo wyższym bezrobociem, o czym świadczyć mogą rezultaty uzyskane w krajach Międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>