Popieranie całorocznego zatrudnienia w budownictwie

0
comments

Świadczenia na rzecz całorocznego zatrudnienia w budownictwie mają ograniczać przerwy w pracy w miesiącach zimowych, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, i prowadzić do możliwie ciągłego zatrudnienia pracowników w tym dziale. Ustawa o popieraniu pracy nakłada na Federalny Urząd Pracy obowiązek udzielania świadczeń, które mają na celu zwiększenie zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw budowlanych w czasie zimy (produktive Winterbauförderung) i rekompensatę plac utraconych z tytułu przerw w pracy spowodowanych złą pogodą (Schlechtwettergeld). Uprawnienia te przysługują w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

Świadczenia zmierzające do zwiększenia zdolności produkcyjnej budownictwa w okresie zimowym obejmują pomoc inwestycyjną i dotacje na dodatkowe koszty dla pracodawców. Pomoc ta udzielana jest pracodawcom w formie dotacji lub pożyczki na zakup urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych w zimie 47. Wysokość dotacji może wynosić od 30% do 50% ceny kupna lub wypożyczenia niezbędnego urządzenia. Łączna wysokość dotacji i kredytów na jedno urządzenie nie może przekraczać 150 tys. DM.

Pracodawca może ponadto otrzymać dotację do innych dodatkowych zwiększonych wydatków na budowę (Mehrkostenzuschuß), spowodowanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Wysokość dotacji z tytułu dodatkowych kosztów jest obliczana jako iloczyn liczby godzin pracy przepracowanych przez pracowników w okresie objętym pomocą i ustalonych stawek. Stawki określa Minister Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia. Są one zróżnicowane w zależności od wykonywanej pracy i wynoszą od 1,30 do 4,55 DM za każdą godzinę pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>