Category Polityka zatrudnienia

Oceny systemu finansowania polityki rynku pracy

0
comments

Wybór określonego sposobu finansowania polityki rynku pracy nakazuje rozpoznać ekonomiczne uwarunkowania jego stosowania, zalety i wady. Generalnie można powiedzieć, że oba systemy w celu spełnienia swoich funkcji wymagają ekonomicznej stabilizacji, niskiej stopy inflacji i równomiernego wzrostu liczby ludności. Systemy składkowe reagują procyklicznie i nie spełniają swoich funkcji w okresie długotrwałych wstrząsów. Wpływy ze składek w okresie dobrej koniunktury, to znaczy wtedy, gdy wydatki na politykę rynku pracy maleją, są wysokie, a w czasie kryzysu spadają. Systemy finansowania polityki rynku pracy z dochodów podatkowych reagują słabiej na koniunkturę, ale w czasach malejących wpływów budżetowych istnieje niebezpieczeństwo politycznej interwencji zmierzającej do konsolidacji finansów opartej na krótkookresowej kalkulacji.

przeczytaj wszystko

Struktura zatrudnienia w latach 1960-1967

0
comments

W latach sześćdziesiątych stopa wzrostu gospodarczego była niższa niż w poprzednim dziesięcioleciu. Utrzymywał się stan pełnego zatrudnienia, a stopa bezrobocia we wszystkich prawie regionach RFN była niższa niż 1%. Do momentu kryzysu w 1967 roku liczba przyjęć do pracy była większa niż zwolnień i odczuwalny był brak rąk do pracy, który przyczyniał się do spadku produkcji w wielu branżach. Zasoby niemieckiej siły roboczej zmniejszyły się o 1,5 miliona osób i wynosiły 25,5 miliona osób. Złożyły się na to przede wszystkim przejścia na emerytury, mały dopływ nowych roczników, obniżka taryfowego czasu pracy i wydłużenie urlopów wypoczynkowych.

przeczytaj wszystko

Skutki masowej likwidacji miejsc pracy

0
comments

W literaturze podkreśla się, że strategia wysokiej płacy stanowi dla gospodarki wschodnioniemieckiej poważne obciążenie, które nie jest kompensowane w inny sposób. Pozostałe czynniki lokalizacji, jak infrastruktura i administracja publiczna, pogarszają jeszcze bardziej pozycję konkurencyjną tej części Niemiec. Przeprowadzane szacunki przypisują wysokim płacom likwidację 60% miejsc pracy 8.

przeczytaj wszystko

System kształcenia i doskonalenia zawodowego

0
comments

Zanim przejdziemy do oceny systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego należy zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki kryterium zwyczajowo stosowanym przy badaniu sukcesu jest płaca uczestnika kursu przed i po przeszkoleniu. W Republice Federalnej Niemiec, gdzie co prawda badania evaluation research są mniej zaawansowane, nigdy nie stosowano takiego kryterium. Wynika to z odmiennych opcji w dziedzinie doskonalenia zawodowego w tych krajach. Głównym celem doskonalenia zawodowego w RFN nie jest wzrost wydajności i – co za tym idzie – wynagrodzenia grup problemowych na rynku pracy, lecz ułatwienie przemian strukturalnych w gospodarce i zapobieganie bezrobociu strukturalnemu, stąd też przy ocenie istotne jest to, czy po przeszkoleniu bezrobotny uzyskał pracę w wyuczonym zawodzie. W porównaniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki, w RFN system płac kształtowany jest w większym stopniu przez rozwiązania kolektywne i różnice w kwalifikacjach pracowników znajdują mniejsze odzwierciedlenie w wysokości wynagrodzeń. W jeszcze większym stopniu zasady solidarnej polityki plac znajdują zastosowanie w Szwecji.

przeczytaj wszystko

Praktyczne implikacje – ciąg dalszy

0
comments

Sposoby obliczania tzw. luki płacy realnej przedstawione są w pracach: J. R. Artus, An Empirical Evaluation of the Disequilibrium Real Wage Hypothesis, IMF Staff Papers, 1985, nr 31, s. 249-302: M. Bruno, wyd. cyt., i R. J. Gordon, Wage Gaps versus Output Gaps: Is there a Common Story for all of Europe?, [w:] Macro and Micro Policies for More Growth and Employment, pod red. H. Gierscha, Tubingen 1988, s. 97-151. oddziaływania zapobiegawczego, to nie będą spełnione dwa podstawowe warunki równowagi: P = 0 i 1 – U = 1 – U. Na wykresie jest to zobrazowane przez przesunięcie krzywej podaży SS powyżej położenia równowagi.

przeczytaj wszystko

Klasyczny drugi rynek pracy

0
comments

Ze względu na wysokie rozmiary bezrobocia stworzenie drugiego rynku pracy jest nieuniknione, przy czym powinien on mieć znaczenie uzupełniające i być zorientowany na integrację zawodową bezrobotnych na pierwszym rynku pracy. Należy pamiętać, że w hierarchii stosowanych środków pierwszeństwo przed subwencjonowaniem zatrudnienia ma doradztwo zawodowe i dotowane pośrednictwo na pierwszym rynku pracy. Oczywiście nie podlega dyskusji, że lepsza jest praca w publicznie wspieranym sektorze zatrudnienia od świadczeń kompensacyjnych.

przeczytaj wszystko

Efekty budżetowe – ciąg dalszy

0
comments

W rachunku efektów ABM, posługując się metodą szacunku opartą na modelu input-output ze zintegrowanymi multiplikatorami dochodowymi, wyznacza się ogólny bilans monetarnych kosztów i korzyści. W 1991 roku przeciętne koszty jednego miejsca pracy w ramach ABM wynosiły 45 300 marek. Z ogólnofiskalnego punktu widzenia wynika z tego bezpośrednio zmniejszenie wydatków i wzrost wpływów budżetów publicznych w wysokości stanowiącej prawie 70% kosztów związanych z tym instrumentem. Jeśli w rachunku tym uwzględni się dodatkowo pośrednie efekty budżetowe, to korzyści wzrosną do 95% wydatków.

przeczytaj wszystko

Strategie transformacji gospodarki cz. II

0
comments

Krzywa NN jest wyjściową krzywą popytu na pracę przedsiębiorstw wschodnioniemieckich, a krzywa AA przedstawia podaż siły roboczej w tym momencie. Wraz ze spadkiem płacy rośnie zapotrzebowanie na siłę roboczą, gdyż przy malejących kosztach coraz więcej przedsiębiorstw może utrzymać się na rynku. Z kolei krzywa podaży AA ma rosnący charakter, ponieważ wraz ze wzrostem płacy coraz mniej pracobiorców emigruje do części zachodniej w celu podjęcia pracy. Zakłada się przy tym, że praca jest w pełni mobilna, a kapitał produkcyjny, niezależnie od stopnia elastyczności rynku kapitałowego, można akumulować tylko stopniowo. Przy danym poziomie zatrudnienia na Wschodzie krzywa popytu odpowiada wartości produkcji nowo wytworzonej przez dodatkowego pracownika, a krzywa podaży wartości nowo wytworzonej netto przez jednego pracownika na Zachodzie pomniejszona jest o subiektywne i obiektywne koszty migracji. Koszty migracji rozumiane są tutaj w ogólnym sensie i obejmują koszty poszukiwania pracy, przeszkolenia i doskonalenia zawodowego oraz koszty wzrostu czynszu.

przeczytaj wszystko

Cele i instrumenty polityki rynku pracy

0
comments

Głównym celem polityki rynku pracy jest aktywne wspieranie polityki koniunkturalnej specjalnymi instrumentami dostosowującymi strukturę podaży pracy do popytu i zabezpieczenie pracobiorców na wypadek bezrobocia. Polityka rynku pracy jest terapią stosowaną w przypadku nierównowagi występującej w niektórych segmentach rynku pracy i z natury rzeczy nie tworzy nowych miejsc pracy o długotrwałym i kapitalointensywnym charakterze. Jest ona szczególnie lansowana przez przedstawicieli szkoły neo- klasycznej, którzy rozwiązanie średniookresowych problemów zatrudnienia sprowadzają do procesów dostosowawczych na rynku pracy i proponują:

przeczytaj wszystko

Wzrost fluktuacji – ciąg dalszy

0
comments

Zwiększona liczba zwolnień i wyższa fluktuacja ma nie tylko wady, ale również i zalety. Pracownicy są skłonni do zmiany pracodawcy, jeśli polepszą swoje wynagrodzenie lub warunki pracy. Z kolei pracodawcy korzystając z usług prywatnego pośrednictwa mogą obsadzać zwolnione miejsca pracy przez wydajniejszych pracowników. Zwiększona ruchliwość pracownicza może zatem ułatwić dostosowania jakościowe i restrukturyzację zatrudnienia.

przeczytaj wszystko

Rosnące bezrobocie od 1980 roku

0
comments

W 1979 roku aktywność ograniczyła się tylko do jednego programu rynku pracy, gdyż bezrobocie w tym czasie zmniejszyło się. 0 nowej ustawie podatkowej, która weszła w życie w 1981 roku, przesądzały bardziej względy społeczne i podziału niż aspekty zatrudnieniowe.

przeczytaj wszystko