Polityka rynku pracy w RFN

0
comments

Aby uzyskać pełen obraz trzeba jeszcze udzielić odpowiedzi na pytanie, jak daleko polityka rynku pracy w RFN wykorzystywała istniejące możliwości (dla porównania zob. tabl. VII.3). Należałoby zapytać, jakie było realne pole jej oddziaływania, przy założeniu występowania politycznej woli rozwiązywania problemów zatrudnieniowych. Brak kryteriów porównawczych nie pozwala na przeprowadzenie kwantytatywnej analizy. Istnieją jednak dwa ewidentne dowody na to, że możliwości polityki rynku pracy nie były konsekwentnie wykorzystywane.

Po pierwsze, w momencie poprawy koniunktury w latach 1976-1977 i 1983-1985 efekty zatrudnieniowe polityki rynku pracy były niewielkie, a dobra sytuacja finansowa Federalnego Urzędu Pracy i budżetów publicznych pozwala przypuszczać, że możliwe było szersze stosowanie programów zatrudnieniowych. Federalny Urząd Pracy w 1977 roku oraz w latach 1984- -1985 nie korzystał z dotacji budżetu federalnego i wygospodarował nawet nadwyżki. Poprawiła się także sytuacja w zakresie finansów publicznych. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych i w połowie lat osiemdziesiątych deficyty budżetowe instytucji publicznych zostały poważnie zredukowane. Pomimo tej korzystnej sytuacji rosła liczba bezrobotnych, a wydatki na politykę rynku pracy miały nawet w latach 1983-1985 tendencję malejącą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>