Polityka rynku pracy i bezrobocie w krajach OECD

0
comments

W krajach członkowskich Międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) stopa bezrobocia osiągnęła w pierwszej połowie 1990 roku poziom najniższy od dziesięciu lat i wynosiła 6,2% 37. Była ona jednak o jeden punkt procentowy wyższa niż w 1-979 roku. Ożywienie z lat 1983-1990 przerwało długookresową tendencję wzrostu bezrobocia, ale nie wystarczyło, aby osiągnąć poprzedni poziom.

W krajach OECD w 1988 roku przeznaczono więcej niż 2% PNB na programy polityki rynku pracy, w których partycypowało 11 milionów osób, to jest około 3% ludności czynnej zawodowo. Najwyższy udział wydatków na aktywną politykę rynku pracy w odniesieniu do PNB miała Szwecja (28%), Finlandia (16,3%), Nowa Zelandia (12,4%) i RFN (11,6%) (zob. tab. II.1). Programy te przyczyniły się do widocznego spadku bezrobocia

Bezrobotni powyżej roku w bezrobociu ogółem w %. b Udział wydatków na aktywne środki polityki rynku pracy na 1 bezrobotnego w produkcie narodowym brutto per capita w % w krajach EWG, Australii i Nowej Zelandii. W krajach skandynawskich i w Stanach Zjednoczonych obraz ten był mniej przejrzysty. Poszczególne państwa eksperymentowały stosując różnorodne programy, aby zwiększyć ich efektywność i rozłożyć koszty zwalczania bezrobocia na jak najwięcej grup społecznych. W strukturze wydatków wzrastał udział środków przeznaczonych na aktywną część polityki rynku pracy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>