Podstawowe dylematy deregulacji

0
comments

W wielu krajach europejskich na początku lat osiemdziesiątych w wyniku rosnącego bezrobocia pojawiły się nowe akcenty w dyskusji nad wzorcem polityki zatrudnienia. Przyczyn długotrwałego bezrobocia nie upatrywano już w braku popytu, lecz w historycznie ukształtowanej infrastrukturze rynku pracy. Istniejące ustawodawstwo pracy, umowy taryfowe między związkami zawodowymi a konfederacjami pracowników oraz sztywny czas pracy utrudniać miały elastyczne dostosowywanie się rozmiarów zatrudnienia do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Ta zmiana poglądów dokonywała się wraz ze wzrostem znaczenia ekonomii podażowej, która akcentowała wzrost elastyczności rynku pracy przez deregulację prawa pracy 5. Zwolennicy deregulacji wskazywali, że oprócz nieelastycznych płac i sztywnego czasu pracy, duże znaczenie ma rozbudowany w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych system ochrony stosunku pracy. Uważano, że ustawowy okres wypowiedzenia utrudnia i zwalnia dostosowania ilościowo-jakościowe zatrudnionych do zmieniającej się sytuacji koniunkturalnej i zmian strukturalnych wywołanych postępem technicznym. W przypadku zwolnień rosną koszty pracy z tytułu odpraw, rozpraw sądowych lub pozostawania bez zajęcia w okresie wypowiedzenia. To wywołuje zachowawcze postawy przedsiębiorstw przy zatrudnianiu nowych pracowników. W momencie wzrastania zadań produkcyjnych firmy nie rekrutują nowych pracowników, lecz preferują nadgodziny i racjonalizację procesu produkcyjnego. Ustawowy okres wypowiedzenia zabezpiecza też interesy pracobiorców mających zatrudnienie i oddziałuje negatywnie na szanse zatrudnienia osób poszukujących pracy. Instytucje ochrony stosunku pracy przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na robotników „wypożyczonych” z innych firm, co wywołuje segmentację rynku pracy. Powstaje malejący segment dobrze opłacanych wysoko wykwalifikowanych pracowników i rosnąca grupa pracowników słabo wykwalifikowanych i źle opłacanych 6.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>