Podstawowe dylematy deregulacji – ciąg dalszy

0
comments

Szersza interpretacja problemu deregulacji rynku pracy zawarta jest w publikacjach: F. Buttler, Regulierung und Deregulierung der Arbeitsbeziehungen, [w:] Sozialpolitik in der Beschäftigungskrise II, pod red. H. Wintersteina, Berlin 1986, s. 9-24: Mehr Arbeit durch weniger Recht? Chancen und Risiken der Arbeitsmarktflexibilisierung, pod red. C. F. Büchtemanna, H. Neumanna, Berlin 1990, i E. Knapp, A. Rosar, Deregulierung, Lohnstruktur und Beschäftigung, WiSt Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 1990, nr 4.

Krytyka ochrony stosunku pracy i wynikające z niej zalecenia dla polityki zatrudnienia, sprowadzające się do rozluźnienia istniejących ograniczeń, bazują na dwóch założeniach. Po pierwsze uważa się, że ustawowe regulacje dotyczące ochrony stosunku pracy mają wpływ na zakładową politykę personalną, a przez to na poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej. Po drugie przyjmuje się, że ułatwienie przyjęć i zwolnień pracowników zwiększa efektywność alokacji rynku pracy.

Polityczna atrakcyjność argumentów przytaczanych przez zwolenników deregulacji polegała na możliwości przesunięcia odpowiedzialności rządu za pełne zatrudnienie na bezpośrednich aktorów sceny gospodarczej, a w szczególności na związki zawodowe i pracodawców. Zachwyt nad możliwościami deregulacji spowodowany został szybkim wzrostem zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W latach 1970-1986 wzrosło ono tam o 30 milionów, podczas gdy w RFN liczba czynnych zawodowo w tym okresie zmalała o 1 milion. Odmienny rozwój sytuacji na rynku pracy wynikał z różnorodnego sposobu wykorzystania postępu technicznego. W RFN efekty szybkiego wzrostu wydajności pracy dyskontowali pracownicy w postaci wzrostu wynagrodzenia, a w Stanach Zjednoczonych doszło do utworzenia dużo większej liczby miejsc pracy o niższym uzbrojeniu technicznym, co prowadziło do wolniejszego wzrostu wydajności pracy i relatywnej stałości płacy realnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>