Ceny i place

0
comments

Keynesistowska interpretacja efektów zatrudnieniowych i produkcyjnych oraz wynikająca z niej polityka globalnego sterowania popytem wychodzi z założenia, że różne wariacje popytu nie prowadzą w skali makroekonomicznej do wzrostu płac i że efekty cenowe pozostają ograniczone. Zdaniem keynesistów, poziom plac jest w dużym stopniu zdeterminowany przez poziom cen, podczas gdy wpływ sytuacji na rynku pracy ma jedynie ograniczone znaczenie.

przeczytaj wszystko

Analiza procesu implementacji

0
comments

Analiza procesu implementacji jest relatywnie nową metodą oceny i tucjonalnych i jakościowych. Niewątpliwym sukcesem evaluation research jest uświadomienie politykom faktu, że koordynacja uzależniona jest od posiadanej informacji. Decyzje dotyczące polityki zatrudnienia zapadają zawsze w warunkach niepewności, co oznacza, że nawet po dokonaniu analizy efektywności w procesie implementacji programu mogą pojawić się nieprzewidziane problemy. Realizacji programów rynku pracy towarzyszą niespodziewane wydarzenia wymagające dostosowań ad hoc. Problem ten nie znajduje jeszcze należytego odzwierciedlenia w studiach evaluation research. Mimo dokonującego się postępu w badaniach nad efektywnością polityki rynku pracy wiele przedstawionych pytań pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Badania nad skutecznością i efektami zatrudnieniowymi stosowanych środków wymagają dalszego doskonalenia metod.

przeczytaj wszystko

Doświadczenie RFN

0
comments

Koncentracja zwolnień z przyczyn zakładu pracy w nielicznych przedsiębiorstwach jest zgodna z tezą o wysokiej stabilności zatrudnienia w RFN 16. Świadczy to o unikaniu przez większość przedsiębiorstw zwolnień w czasie recesji i zbieżności interesów pracowniczych z celami strategicznymi korporacji, zorientowanymi na kształtowanie stałej załogi, motywowanej do wydajniejszej pracy przez gwarancje zatrudnienia i skłonnej do przemieszczeń wewnątrz firmy 17. Szerszej interpretacji tych procesów dostarczają teorie kapitału ludzkiego (human capital theory), kontraktów nieformalnych (implicit contract theory) i płacy względem efektywności (efficiency-wage- -hipothesis) 18.

przeczytaj wszystko

Rządowa polityka pełnego zatrudnienia – ciąg dalszy

0
comments

W roku 1974, po raz pierwszy od przekroczenia „progu pełnego zatrudnienia” w 1960 roku, ponownie liczba bezrobotnych była wyższa od liczby wolnych miejsc pracy. Reakcja rządu federalnego na wzrost bezrobocia była stosunkowo późna. Podjęto pewne przeciwdziałanie za pomocą instrumentów polityki rynku pracy, a także wykorzystano środki globalnego sterowania. Wprowadzono dotacje do inwestycji prywatnych w wysokości 7,5% oraz obniżkę podatku dochodowego od osób fizycznych, która pierwotnie uzasadniana była względami podziału, ale służyła także realizacji celów polityki zatrudnienia. W 1975 roku uruchomiono program popierający budownictwo i inwestycje, na który przeznaczono 5,75 miliarda marek n.

przeczytaj wszystko

Zatrudnieniowe konsekwencje strategii wysokiej płacy cz. II

0
comments

Należy zatem zapytać, jakie warunki muszą zostać spełnione w części wschodniej, aby mogła być realizowana strategia wysokiej płacy. Rada Rzeczoznawców do spraw oceny rozwoju gospodarczego jednoznacznie stwierdza, że niezbędnym warunkiem jest osiągnięcie w połowie lat dziewięćdziesiątych poziomu wydajności z części zachodniej 5. Tylko wtedy szybki wzrost płac nie doprowadziłby do nadmiernej ekspansji kosztów płacowych na jednostkę produkcji. Analiza wydajności i kosztów płacowych wskazuje, że warunek ten nie został spełniony.

przeczytaj wszystko

Histereza cz. III

0
comments

Jest wiele hipotez, które próbują wyjaśnić, w jaki sposób dochodzi do uporczywości bezrobocia. Nie wszystkie hipotezy zostały jednak potwierdzone przez dowody empiryczne. Przede wszystkim wskazuje się na to, że w warunkach permanentnego bezrobocia istnieje zawsze grupa osób objętych bezrobociem długookresowym, stanowiąca poważny problem dla pośrednictwa pracy. Częściowo są to osoby, które w czasach lepszej koniunktury nie były zwalniane z zakładów pracy ze względów społecznych, ale w momencie kryzysowym otrzymują wypowiedzenia. Do wyjaśnienia istoty zjawiska „uporczywości” bezrobocia może służyć fakt, że przedsiębiorstwa przy ocenie przydatności kandydata ubiegającego się o pracę stosują między innymi kryterium bezrobocia. Im dłużej dana osoba pozostaje bez pracy, tym niższa szansa znalezienia stałego zatrudnienia, gdyż pracodawcy uważają, że w procesie bezczynności zawodowej następuje dekwalifikacja. Są też hipotezy, które przyczynę uporczywości histerezy upatrują w segmentacji rynku pracy udokumentowanej teorią insiders i outsiders 13. Zgodnie z tą teorią pracownicy kontrolują negocjacje placowe i zmierzają – przez swoich przedstawicieli związkowych – do wynegocjowania możliwie jak najwyższej płacy dla siebie, przy której jednak szans na otrzymanie pracy nie mają osoby pozostające bez niej. Ta strategia jest skuteczna, gdyż pracujący mają dużą siłę przetargową w stosunku do firm ich zatrudniających. Przedsiębiorstwo nie będzie bowiem skłonne do daleko idącej obniżki płac w celu zatrudnienia outsiderów, ze względu na to, że za dużo zainwestowało w szkolenie załogi. Te inwestycje byłyby stracone, gdyby insiderów zastąpiono gorzej opłacanymi outsiderami. Abstrahując od tego, presja na obniżkę płac byłaby tylko częściowo możliwa, ze względu na to, że porozumienia płacowe dotyczą minimalnych płac taryfowych i byłoby to sprzeczne z akceptowanymi normami społecznymi. Teoria ta dobrze tłumaczyła utrzymywanie się wysokiego bezrobocia w Europie Zachodniej w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, w warunkach wysokich plac realnych. Nie tłumaczy ona natomiast, dlaczego wysokie bezrobocie utrzymywało się mimo zwolnienia tempa wzrostu płac i zniknięcia tzw. luki plac realnych.

przeczytaj wszystko

Poglądy keynesistów i przedstawicieli ekonomii podaży

0
comments

Zgodnie z założeniami polityki podażowej zwalczanie bezrobocia odbywać się ma przez odpowiedzialne pertraktacje związków zawodowych i pracodawców oraz ekspansję aktywnej polityki rynku pracy. Rządowe programy zatrudnieniowe finansowane ze środków podatkowych zastępowane są ekspansywną polityką rynku pracy. Długofalowe programy zatrudnieniowe i poprawy koniunktury, charakterystyczne dla aktywnej polityki zatrudnienia, popierane przez związki zawodowe i część naukowców, nie są wykorzystywane w nowej strategii. Państwo nie występuje już w roli inicjatora i podmiotu finansującego programy zatrudnieniowe. Zamiast tego preferowane są środki zmierzające do polepszenia ogólnych ram działalności gospodarczej, reforma systemu podatkowego oraz tzw. deregulacja prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, której celem jest zwiększenie motywacji pracodawców do dodatkowego zatrudnienia przez ustawowe ograniczenie praw pracowników najemnych.

przeczytaj wszystko

Czemu przeciwdziała pomyślana koncepcja polityki rynku pracy

0
comments

Cele polityki rynku pracy nie zostały w ustawie skonkretyzowane i skwantyfikowane, tak że przy ich interpretacji istnieje pewna swoboda. Zgodnie z pierwotnymi intencjami polityka rynku pracy powinna realizować przyszłościowe i prewencyjne zadania przeciwdziałające bezrobociu 10. Koncepcja myślenia zapobiegawczego była poważnym osiągnięciem tamtego okresu i wyeliminowała dotychczas panujące podejście ubezpieczeniowe. Priorytet zyskały środki zmierzające do rozszerzenia kształcenia zawodowego i tworzenia nowych miejsc pracy. Tak pomyślana koncepcja polityki rynku pracy pozwalała przeciwdziałać:

przeczytaj wszystko

Federalny Urząd Pracy jako instytucja transferu finansowego cz. II

0
comments

W latach 1992-1993 różnica między wydatkami a wpływami urzędów pracy w części wschodniej wynosiła ponad 35 miliardów marek. Aby uzmysłowić sobie skalę tego transferu wystarczy powiedzieć, że stanowił on w 1992 roku około 15% produktu narodowego brutto Wschodnich Niemiec, a w 1993 roku około 13%. Transfer netto Federalnego Urzędu Pracy za lata 1991-1993 wynosi ogółem 92,6 miliarda marek 5. Kwota ta sfinansowana jest w wysokości 58,8 miliarda marek przez składki ubezpieczeniowe z części zachodniej, a 33,8 miliarda marek to dotacje budżetu federalnego. Te proporcje wskazują, że prawie dwie trzecie kosztów związanych z polityką rynku pracy w nowych krajach związkowych „przerzucane” jest na barki płacących składki ubezpieczeniowe od bezrobocia.

przeczytaj wszystko

Wnioski z doświadczeń niemieckich dla Polski cz. II

0
comments

Strategia przeciwdziałania bezrobociu powinna obejmować skuteczną politykę makroekonomiczną zorientowaną na tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne działania interwencyjne na rynku pracy 7. Ta koncepcja zatrudnieniowa jest szczególnie lansowana przez Organizację Współpracy i Rozwoju Gospodarczego 8. Kluczem do rozwiązania problemu bezrobocia jest promocja inwestycji, gdyż tylko one zapewniają miejsca pracy o długotrwałym charakterze. Instrumenty polityki gospodarczej, takie jak polityka pieniężna, stopa procentowa i polityka podatkowa, powinny być tak ukierunkowane, aby pobudzały inwestycje i wzrost popytu na pracę. Szczególnie istotne staje się też określenie roli państwa i jego instytucji w programach przeciwdziałania bezrobociu. Rosnące szybko w Polsce bezrobocie o charakterze długotrwałym nasuwa pilną konieczność „finansowania pracy zamiast bezrobocia”. Praca powinna stać się najważniejszym kryterium społecznym polityki gospodarczej. Tylko finansowanie „pracy zamiast bezrobocia i pomocy społecznej” pozwala zmniejszyć rozmiary bezrobocia.

przeczytaj wszystko

System zintegrowanej „socjalnej gospodarki rynkowej”

0
comments

Koalicje „produktywności” między związkami zawodowymi a pracodawcami oraz/lub merkantylistyczne strategie modernizacji cechują system kor- poratystycznej gospodarki rynkowej. Zmiany technologiczne i odpowiednia elastyczność wykwalifikowanych kadr przedsiębiorstwa, stanowiących stałą załogę, są okupowane relatywnie wysokimi płacami. Racjonalizacja, specjalizacja i koncentracja produkcji są możliwe dzięki elastycznej organizacji pracy i selektywnemu doszkalaniu wysoko wykwalifikowanego personelu. Z drugiej strony powstaje coraz większa grupa zagrożona zwolnieniami, objęta umowami o pracę na czas określony. Państwo promuje przez selektywną politykę strukturalną branże przemysłu stosujące najnowszą technikę i technologię produkcji o wysokiej intensywności eksportu. Aktywna polityka rynku pracy koncentruje się na przygotowaniu personelu do przemian w gospodarce, podczas gdy gorzej wykwalifikowani pracobiorcy nie są objęci jej środkami aktywnego oddziaływania. Następuje segmentacja rynku pracy na dwie korporatystyczne grupy, to jest grupę zintegrowaną z miejscem pracy (insider) i wiele grup niezintegrowanych (outsider), z dużym ryzykiem utraty pracy i trudnościami z ponownym jej uzyskaniem. Strategia korporatystycznej gospodarki rynkowej, której istotne cechy są zauważalne w RFN, prowadzi także do eksportu bezrobocia. Szacuje się, że przy obecnej nadwyżce bilansu handlowego RFN eksport bezrobocia osiąga wielkość 1 miliona osób.

przeczytaj wszystko