Zła sytuacja zatrudnieniowa

0
comments

Wraz ze stopniowym ożywieniem koniunktury, po 1982 roku niepełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przestało być przyczyną złej sytuacji zatrudnieniowej. Od 1983 roku do końca dziesięciolecia liczba zawodowo czynnych wzrosła prawie o 3 miliony. Kryzys zatrudnieniowy z początku lat osiemdziesiątych został niejako przez to rozładowany. Liczba bezrobotnych w latach osiemdziesiątych obniżyła się jednak tylko o 570 tys. osób, gdyż równolegle wzrosły zasoby pracy o około 2,5 miliona osób. Ani popytowe impulsy w gospodarce, ani efekty po stronie podażowej rynku pracy wynikające ze skrócenia ustawowego czasu pracy nie pozwoliły na wchłonięcie tak dużego przyrostu potencjału pracy przez gospodarkę. Skoro jednak problem wykorzystania zasobów pracy nie został rozwiązany ani przez politykę wzrostu gospodarczego, ani przez politykę czasu pracy, to trudno oczekiwać, aby temu zadaniu mogła sprostać polityka rynku pracy ze swoim instrumentarium zorientowanym na jakościowe aspekty podaży pracy. Ilościowe zjawiska po stronie podaży zasobów pracy, jak przemiany demograficzne i migracja, zasadniczo nie podlegają wpływom jej instrumentów.

przeczytaj wszystko

Funkcjonowanie systemu pośrednictwa pracy cz. II

0
comments

W 1992 roku w wyniku pośrednictwa biur pracy zawarto 1532 tys. umów o pracę na okres dłuższy niż 7 dni, co stanowiło 65% ogółu umów. Pozostała część podejmowanych zajęć miała krótkookresowy charakter i objęła 817 tys. osób. Szacuje się, że dzięki własnej inicjatywie pracę znalazło 770 tys. osób. Dzięki działalności publicznych służb zatrudnieniowych 781,6 tys. osób mogło podjąć pracę. Jest to jednak o 127 tys. osób – albo inaczej mówiąc o 14% – mniej niż przed rokiem. W tym wypadku dały o sobie znać ograniczenia wydatków na politykę rynku pracy, a w szczególności na specjalne miejsca pracy dla bezrobotnych (ABM).

przeczytaj wszystko

Ekonomiczne aspekty zjednoczenia Niemiec cz. II

0
comments

Powstanie unii oznaczało przyjęcie przez byłą NRD zachodnioniemiec- kiego ustawodawstwa pracy i systemu zabezpieczenia społecznego. Tym samym zaczęły obowiązywać jednolite zasady w zakresie świadczeń społecznych i zasiłków dla bezrobotnych w obydwu częściach Niemiec, co nie oznacza jednak ich jednakowego poziomu. Wiadomo bowiem, że renty i zasiłki dla bezrobotnych uzależnione są od wysokości plac, a te z kolei są w części wschodniej o wiele niższe niż w zachodniej.

przeczytaj wszystko

Polityka rynku pracy i bezrobocie w krajach OECD cz. II

0
comments

Oznaczenia w nawiasach odnoszą się do krzywej Beveridge’a (rys. 1.2). krajach EWG, gdzie wskaźnik ten wzrósł z 46,9% do 52,4%, mimo rosnącego udziału wydatków na aktywne instrumenty polityki rynku pracy. Stwierdzić można także pozytywną korelację między stopą bezrobocia a udziałem bezrobocia długookresowego w ogólnym bezrobociu.

przeczytaj wszystko

Krytyczna analiza polityki zatrudnienia i rynku pracy

0
comments

Wybór Republiki Federalnej Niemiec jako kraju, na przykładzie którego analizowano politykę zatrudnienia i rynku pracy nie był przypadkowy. Kraj ten jest pierwszą potęgą gospodarczą Wspólnoty Europejskiej i ma niezwykle bogate doświadczenia w prowadzeniu aktywnej polityki rynku pracy. System socjalnej gospodarki rynkowej RFN cechuje się wysokim stopniem instytucjonalnej kooperacji między pracą, kapitałem i państwem. Na istotę tego modelu składają się „zasady i mechanizmy wyrównywania społecznego do gospodarki rynkowej w taki sposób, aby jej nie szkodzić, a tam gdzie się daje – wspomagać ją” h Polityka państwa w socjalnej gospodarce rynkowej jest zorientowana na tworzenie indywidualnych, elastycznych możliwości na rynku pracy, w rezultacie których można w cywilizowany sposób sprowadzić różnorodne, sprzeczne interesy gospodarcze i społeczne na płaszczyznę modus vivendi. Krytyczna analiza polityki zatrudnienia i rynku pracy wymaga znalezienia odpowiedzi na następujące pytania:

przeczytaj wszystko

Histereza

0
comments

Analiza szoku podażowego ułatwia nam zrozumienie hipotezy histerezy. Termin hysteresis pochodzi z języka greckiego i oznacza „pozostawać w tyle” lub „jest z tyłu”. W naukach ekonomicznych pojęcie to używane jest do określenia specyficznych cech dynamicznych systemów gospodarczych, a mianowicie równowagi systemu z uwzględnieniem ścieżki czasowej dojścia do niej. Plastyczniej istotę histerezy można przedstawić za pomocą stwierdzenia: ostateczny kształt systemu zależy od sposobu dojścia do równowagi.

przeczytaj wszystko

Deregulacja a nowe miejsca pracy cz. II

0
comments

Ruchliwość pracownicza cechowała się dużą koncentracją w małych i średnich firmach, przede wszystkim w budownictwie i niektórych branżach usług (gastronomia). W 20% przedsiębiorstw objętych badaniem, zatrudniających 27% ogółu pracowników, stopa przyjęć i zwolnień była wyższa od 15%. W tych przedsiębiorstwach dokonało się około połowy przyjęć i zwolnień oraz więcej niż połowa wypowiedzeń przez zakład pracy. W większości zakładów (62,1%) stopa fluktuacji wynosiła średnio 3,7%, a więc kształtowała się poniżej przeciętnego poziomu w gospodarce prywatnej. Opisane wyniki badań prowadzą do następujących wniosków:

przeczytaj wszystko

Globalne sterowanie i aktywna polityka rynku pracy (1968-1975)

0
comments

Lata 1968-1975 to okres sukcesów globalnego sterowania i aktywnej polityki rynku pracy. W celu przezwyciężenia recesji z lat 1966-1967 państwo zaczęło prowadzić politykę zatrudnienia opartą na keynesistow- skiej koncepcji globalnego sterowania popytem. Instytucjonalna baza polityki zatrudnienia stworzona została wraz z uchwaleniem w 1967 roku przez Bundestag ustawy o stabilizacji gospodarczej i wzroście gospodarczym (Gesetz zur Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und des Wachstums) 5. Ustawa stabilizacyjna była odzwierciedleniem narastającej nieuchronnie konieczności przejścia do oddziaływania państwa na całokształt procesów gospodarczych. Stanowiła ona pierwszy oficjalnie ogłoszony krok w kierunku państwowego sterowania i tym samym oznaczała znaczne odstępstwo od doktryny „wolnej gospodarki rynkowej”. Od tego momentu RFN zaczęła explicite prowadzić politykę zatrudnienia.

przeczytaj wszystko

Miejsca pracy dla bezrobotnych (ABM) cz. II

0
comments

Podmiotami korzystającymi z omawianych środków mogą być osoby prawa publicznego i prywatni przedsiębiorcy. Przydział środków następuje w formie indywidualnej pomocy udzielanej podmiotom tworzącym nowe miejsca pracy lub krajom związkowym realizującym duże programy. Najczęściej możliwość tę wykorzystują gminy, organizacje komunalne, związki oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i fundacje. Preferowane przy udzielaniu wsparcia są te miejsca pracy, które:

przeczytaj wszystko

Deregulacja a nowe miejsca pracy

0
comments

O ile początkowo dyskusja na temat efektów deregulacji opierała się na czystej spekulacji, to dzisiejsza jej ocena jest uargumentowana badaniami empirycznymi. Według oficjalnej statystyki zatrudnieniowej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wzrastała liczba zawartych umów o pracę. W 1984 roku zawarto ich 495 tys., co oznaczało najniższą liczbę od 1980 roku, a w roku 1988 już 552 tys. Współczynnik przyjęć w 1988 roku wynosił 28,6%, a współczynnik zwolnień 26,9%. W porównaniu z innymi krajami europejskimi zachodnioniemiecki rynek pracy cechowała duża mobilność, co przeczy często używanemu w dyskusji o deregulacji argumentowi o eu- rosklerozie 13.

przeczytaj wszystko

Postawa grup interesów wobec państwa

0
comments

W koncepcji globalnego sterowania popytem brakuje instytucjonalnego wsparcia dla realizowanej przez państwo polityki, gdyż prowadzona ona jest niezależnie od woli grup nacisku i wyborców. Na pierwszy rzut oka wyglądałoby, że ekspansywna polityka popytu w celu przezwyciężenia bezrobocia przynosi korzyści zarówno dotkniętym bezrobociem, jak i przedsiębiorcom oraz pracującym. Dokładniejsza analiza nie potwierdza w pełni tego przypuszczenia ze względu na to, że z interwencji państwa poszczególne grupy korzystają w rozmaitym stopniu. Rząd może stosować środki promujące inwestycje lub konsumpcję. Zachęty inwestycyjne będą preferowane przez pracodawców, a związki zawodowe będą je raczej oddalały. W przypadku popierania konsumpcji będzie odwrotna sytuacja. Obie grupy będą próbowały wywierać presję na rząd w celu osiągnięcia swoich celów i zaznaczenia swojej ważności. W rezultacie decyzja rządu jest kompromisem próbującym pogodzić te rozbieżne interesy. Tego rodzaju kompromis może osłabiać efektywność stosowanych środków. W przypadku niepełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego środki wspierające popyt konsumpcyjny mogą oddziaływać skuteczniej od środków inwestycyjnych, których przedsiębiorcy nie inwestowaliby. W wyniku nacisku grup interesów środki promujące inwestycje zawarte są jednak w każdym pakiecie rządowym.

przeczytaj wszystko