Oświadczenia w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu

0
comments

Ze względu na odmienność problemów i nieporównywalność danych statystycznych analiza prowadzona jest oddzielnie dla części wschodniej i zachodniej Niemiec. Zaproponowana konstrukcja monografii pozwala na wyodrębnienie zagadnień polityki zatrudnienia i rynku pracy w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej typu socjalnego oraz specyficznych jej dylematów w procesie transformacji. Dane statystyczne zawarte w pierwszych siedmiu rozdziałach dotyczą obszaru Republiki Federalnej Niemiec w jej poprzednich granicach, a informacje w ostatnich dwóch rozdziałach obejmują swym zakresem byłą NRD.

Omawiane doświadczenia w dziedzinie przeciwdziałania bezrobociu i aspekty zatrudnieniowe strategii transformacji gospodarki wschodnionie- mieckiej mogą mieć pewne punkty odniesienia do naszej współczesnej polskiej rzeczywistości. Rozwiązania stosowane za Odrą zasługują na uwagę, jeśli spojrzy się na nie przez pryzmat toczonej u nas dyskusji nad modelem polityki zatrudnienia i rynku pracy oraz kształtem zakładowej polityki osobowej i socjalnej. Mam nadzieję, że praca ta przyczyni się do szerszego stosowania kryteriów odpowiedzialności ekonomicznej za decyzje zatrudnieniowe i efektywniejszej alokacji środków polityki rynku pracy w Polsce.

Napisanie tej rozprawy wymagało podjęcia wielokierunkowych studiów nad polityką zatrudnienia i rynku pracy w gospodarce rynkowej. Studia te możliwe były dzięki otrzymaniu stypendium naukowego Fundacji Humboldta, grantu badawczego w ramach programu Democratic Institutions Fellowships sponsorowanego przez NATO i stypendium Komisji Wspólnoty Europejskiej (COST). Wsparcie to umożliwiło mi pobyt w Instytucie Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnego Urzędu Pracy w Norymberdze, a także w Uniwersytecie w Monachium i Bambergu. Krytyczna analiza dorobku naukowego poświęconego tej problematyce byłaby niemożliwa bez dyskusji i konsultacji z zachodnioniemieckimi i polskimi ekonomistami zajmującymi się zatrudnieniem. Nieocenioną pomoc okazali mi Profesorowie Friedrich Buttler, dyrektor Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa, Peter Friedrich z Uniwersytetu w Monachium oraz Giinther Schmid z Centrum Naukowego Badań Socjalnych (Wissenschafts- zentrum fur Sozialforschung) w Berlinie, którym chciałbym w tym miejscu podziękować. Pragnę także wyrazić wdzięczność Profesorom Mieczysławowi Kabajowi i Jerzemu Tomali za zrecenzowanie rozprawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>