Ograniczone możliwości polityki na rynku pracy

0
comments

Aby uzyskać pełen obraz przemian i wiarygodne wyniki badań analizą objęto lata 1967-1992. Ta dwudziestopięcioletnia perspektywa badań stwarza podstawę do dokonania pewnych uogólnień i pozwala wyodrębnić etapy w rozwoju polityki zatrudnienia i rynku pracy, powiązane z przebiegem cykli gospodarczych.

W rozprawie sformułowano tezę o ograniczonych możliwościach polityki rynku pracy. W Republice Federalnej Niemiec nie zostały one jeszcze w pełni wyczerpane i dlatego niezbędna jest reforma polityki rynku pracy. Zlikwidowanie istniejących barier polityczno-organizacyjnych i prowadzenie aktywniejszej polityki rynku pracy nie oznacza jednak, że makroekonomiczna polityka zatrudnienia wraz z instrumentami polityki pieniężnej, finansowej i plac może być zwolniona od odpowiedzialności za realizację celu pełnego zatrudnienia.

Opisowo-teoretyczna część rozprawy obejmuje dwa rozdziały. Najpierw przedstawiono makroekonomiczne ramy analizy bezrobocia. Omawiana koncepcja naturalnej stopy bezrobocia jest próbą zintegrowania kluczowych problemów rynku pracy. W drugim rozdziale zilustrowano możliwości i granice polityki zatrudnienia i rynku pracy w wysoko rozwiniętej gospodarce rynkowej. Następna część rozprawy koncentruje się na polityce zatrudnienia i rynku pracy w Republice Federalnej Niemiec w dawnych jej granicach. W rozdziale trzecim scharakteryzowano keynesistowską politykę pełnego zatrudnienia, w czwartym zaś koncepcję niemieckiej polityki rynku pracy i źródła jej finansowania. Doświadczenia w zakresie lokalnej polityki rynku pracy i jej opcje strategiczne są przedmiotem rozważań rozdziału piątego. Analizą objęto także podstawowe dylematy deregulacji rynku pracy i jej wpływ na zatrudnienie. W rozdziale siódmym, stanowiącym niejako podsumowanie dotychczasowych rezultatów polityki rynku pracy w RFN, opisano efekty zatrudnieniowe i budżetowe oraz scharakteryzowano instytucjonalne i polityczne jej bariery. W ostatnich dwóch rozdziałach przedstawiono aspekty zatrudnieniowe transformacji gospodarki wschodnioniemiec- kiej, nowe wyzwania polityki rynku pracy i dotychczasowe doświadczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>