Ofensywa kwalifikacyjna

0
comments

W Niemczech Wschodnich trwa obecnie szeroko rozbudowana ofensywa kwalifikacyjna. Obowiązująca zasada „szkolić zamiast zwalniać” związana jest nierozerwalnie ze specjalną regulacją dla części wschodniej. Regulacja ta zawiera następujące ułatwienia, które nie są stosowane w części zachodniej 9:

– możliwość otrzymywania świadczeń, jeśli odbywa się przeszkolenie w przypadku istnienia zagrożenia bezrobociem (w części zachodniej trzeba być bezrobotnym):

– zwiększenie świadczeń z tytułu skróconego czasu pracy, jeśli jest on powiązany ze szkoleniem zawodowym:

– powiązania ABM ze szkoleniem zawodowym: dopuszczalne jest przeznaczenie do 20% czasu pracy na szkolenia zawodowe:

– promocja kształcenia zawodowego młodzieży mającej problemy na rynku pracy (tworzenie miejsc nauki zawodu w instytucjach pozazakłado- wych, np. dla młodzieży w przypadku bankructwa macierzystych zakładów i braku instytucji szkolenia zawodowego, oraz pomoc dla małych przedsiębiorstw tworzących miejsca nauki zawodu).

Doskonalenie zawodowe rozpoczęło w 1991 roku 892 505 osób, a średnia roczna liczba osób szacowana jest przez Federalny Urząd Pracy na około 270 tys. W rok później oddziaływaniem tego instrumentu objętych zostało o 4590 osób mniej, przy czym w drugiej połowie 1992 roku zauważyć można było wyraźną tendencję malejącą. Zmieniała się także struktura stosowanych przedsięwzięć. Malał udział uczestników kursów podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osób objętych pomocą z tytułu adaptacji zawodowej, a o dwie piąte wzrósł udział przekwalifikowań zawodowych. Z ogólnej liczby 887,5 tys. osób rozpoczynających doskonalenie zawodowe 591 tys. osób objętych było kursami podnoszenia kwalifikacji, 183,1 tys. przekwalifikowaniami i 113,5 tys. pomocą w zakresie adaptacji zawodowej. Doskonaleniem zawodowym w przeważającej mierze objęte były kobiety (62%). O ile w 1991 roku tylko co drugi uczestnik rozpoczynający doskonalenie zawodowe miał status bezrobotnego, o czym w znacznej mierze przesądzało przechodzenie zatrudnionych dotychczas w skróconym czasie pracy na różnego rodzaju kursy, to w 1992 roku już trzy czwarte osób było bezrobotnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>