Od bezrobocia do pełnego zatrudnienia (1949-1967) cz. II

0
comments

W zasadzie już w 1955 roku osiągnięto stan pełnego zatrudnienia i zasoby pracy zaczęły limitować wzrost gospodarczy. W 1960 roku przekroczony został tzw. próg pełnego zatrudnienia i od tego momentu liczba wolnych miejsc pracy była większa od liczby osób poszukujących pracy. Gospodarka zachodnioniemiecka wkroczyła zatem w lata sześćdziesiąte z deficytem zasobów siły roboczej. Rosnąca od drugiej połowy lat pięćdziesiątych intensyfikacja akumulacji kapitału – przy stosunkowo wolnym w początkowej fazie wzroście technicznego uzbrojenia pracy – i skracanie ustawowego czasu pracy były głównymi przyczynami owego braku. Deficyt ten próbowano zmniejszyć zatrudniając obcokrajowców (gastarbeiterów) 2.

W tym czasie w Republice Federalnej Niemiec nie praktykowano explicite polityki zatrudnienia. Uważano, że nieskrępowany mechanizm podaży i popytu na rynku towarowym pozwala osiągnąć tempo wzrostu zapewniające pełne zatrudnienie. Oficjalnie przyjętą przez rząd doktryną polityki gospodarczej był neoliberalizm. Teoretycy neoliberalizmu za główną zasadę życia gospodarczego uznawali swobodę działania prywatnej własności opartą na mechanizmie rynkowym, który powinien być podstawowym regulatorem procesów produkcji i podziału. W przekonaniu twórców doktryny socjalnej gospodarki rynkowej ustrój gospodarczy RFN miał „kojarzyć swobodę działania na rynku z wyrównywaniem socjalnym” 3. Jak z tego wynika, mimo propagowania wyższości wolnej konkurencji nad innymi formami funkcjonowania gospodarki, neoliberałowie nie negowali konieczności istnienia, w pewnym zakresie, ingerencji państwa. W latach pięćdziesiątych w celu likwidacji powojennego bezrobocia państwo pobudzało wzrost gospodarczy przez promocję inwestycji prywatnych. Zadania służb zatrudnieniowych sprowadzały się do łagodzenia skutków bezrobocia przez zasiłki oraz system pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Dużą wagę przywiązywano do środków promujących aktywizację zawodową. Konkretyzowały się one w postaci pomocy finansowej dla podejmujących pracę zawodową, która obejmowała pożyczki, dopłaty do przeprowadzek, dodatki z tytułu rozłąki i pomoc w zakresie szkolenia zawodowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>