Oceny systemu finansowania polityki rynku pracy

0
comments

Wybór określonego sposobu finansowania polityki rynku pracy nakazuje rozpoznać ekonomiczne uwarunkowania jego stosowania, zalety i wady. Generalnie można powiedzieć, że oba systemy w celu spełnienia swoich funkcji wymagają ekonomicznej stabilizacji, niskiej stopy inflacji i równomiernego wzrostu liczby ludności. Systemy składkowe reagują procyklicznie i nie spełniają swoich funkcji w okresie długotrwałych wstrząsów. Wpływy ze składek w okresie dobrej koniunktury, to znaczy wtedy, gdy wydatki na politykę rynku pracy maleją, są wysokie, a w czasie kryzysu spadają. Systemy finansowania polityki rynku pracy z dochodów podatkowych reagują słabiej na koniunkturę, ale w czasach malejących wpływów budżetowych istnieje niebezpieczeństwo politycznej interwencji zmierzającej do konsolidacji finansów opartej na krótkookresowej kalkulacji.

Oceny systemu finansowania polityki rynku pracy można dokonać analizując przewidywane efekty. W analizie można uwzględnić wpływ formy finansowania na wysokość zatrudnienia i dochodu narodowego (efekt dobrobytu), efektywność alokacji pracy i kapitału, stabilizację koniunktury i zachowanie ubezpieczonych.

Oddziaływanie finansowania polityki rynku pracy ze składek i podatków na rozmiary zatrudnienia i dochodu narodowego nie jest jednoznacznie interpretowane. Składki na ubezpieczenia od bezrobocia są zazwyczaj powiązane z wynagrodzeniem, a większa część podatków takiego związku nie wykazuje. Mogłoby to sugerować pierwszeństwo dla rozwiązań podatkowych ze względów zatrudnieniowych. Z kolei hipoteza, że przyjęcie płacy za podstawę wymiaru składki, w przeciwieństwie do składek sprzężonych z wartością dodaną, oddziałuje przez stymulowanie inwestycji racjonalizacyj- nych hamująco na zatrudnienie, jest dyskusyjna. W najnowszej literaturze przeważa pogląd, że przestawienie systemu na składki pracodawców uzależnione od wartości dodanej nie przynosi żadnych korzyści 30. Ze względu na istniejące kontrowersje wydawanie opinii na temat efektu zatrudnieniowego składek ubezpieczeniowych byłoby niecelowe. Przekonująca wydaje się natomiast propozycja zastępowania systemu składkowego przez podatki w przypadkach, gdy nie występuje ryzyko socjalne, a chodzi na przykład o redystrybucję dochodów 31.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>