Oceny procesu transformacji gospodarki wschodnioniemieckiej

0
comments

Realizowana w praktyce podażowo zorientowana polityka gospodarcza również nie przyniosła spodziewanych efektów i nie przyczyniła się do znacznej poprawy sytuacji na rynku pracy. Wprawdzie w 1992 roku liczba osób czynnych zawodowo osiągnęła najwyższy w powojennym okresie poziom i wynosiła 29,4 miliona osób, to jednak nieprzerwanie od 1975 roku realizacja celu pełnego zatrudnienia pozostaje poza zasięgiem możliwości gospodarki niemieckiej. Niewystarczający jest też postęp w zakresie polepszenia struktury zatrudnienia. Mimo wzrostu zatrudnienia pod koniec lat osiemdziesiątych w dużych przedsiębiorstwach, gdzie zawierane są umowy o pracę odpowiadające standardom układów zbiorowych, rośnie udział zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach o niskich wynagrodzenich i złych warunkach pracy. Co czwarty pracobiorca nie ma pracy w ciągu całego roku, a wiele osób ma kontrakty na czas ograniczony, pracuje w skróconym czasie pracy lub wykonuje pracę chałupniczą. Rośnie udział pracowników nie należących do podstawowego trzonu załogi i wykonujących „pracę na zawołanie” lub na warunkach gorszych niż przewidują to układy taryfowe.

Dokonując oceny procesu transformacji gospodarki wschodnioniemiec- kiej należy zwrócić uwagę na fakt, że ogromne transfery finansowe z części zachodniej przyczyniły się do wzrostu ogólnego popytti przy jednoczesnym spadku produkcji. W 1992 roku wschodnioniemiecki popyt byl dwa razy większy od produkcji w tym regionie. Byl to duży impuls dla rozwoju Niemiec Zachodnich i oznaczał faktycznie nieplanowany program zatrudnieniowy typu keynsistowskiego. Dostawy do Niemiec Wschodnich w 1992 roku stanowiły 23% eksportu zacliodnioniemieckiego i przyczyniły się do powstania ogromnego deficytu bilansu handlowego w nowych landach. Rozmiary importu osiągnęły wielkość 252 mld marek, podczas gdy eksport wynosił tylko 72 mld marek i był finansowany przez transfery i kredyty. Zachodnie przesiębiorstwa inwestowały niewiele na Wschodzie, gdyż waranki lokalizacji w części zachodniej były o wiele zyskowniejsze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>