Nowe wyzwania – ciąg dalszy

0
comments

Statystyka rynku pracy w części wschodniej RFN nie osiągnęła jeszcze standardów zachodnioniemieckich. Tę lukę informacyjną wypełnia monitor rynku pracy. Do tego celu wybrano w listopadzie 1990 roku metodą reprezentacyjną 10 tys. obywateli byłej NRD w wieku od 16 do 64 lat, wśród których przeprowadzono badanie ankietowe. Następne badania na tej próbie przeprowadzono w 1991 i 1992 roku.

O ile na Wschodzie tempo spadku zatrudnienia maleje, to w zachodnich krajach związkowych w wyniku recesji następuje jego przyśpieszenie. W dawnej RFN w 1992 roku po raz pierwszy od 4 lat bezrobocie wzrosło i osiągnęło na koniec roku poziom 1,8 min osób.

Trzeba podkreślić, że rejestrowane bezrobocie nie obrazuje całego deficytu miejsc pracy. Oprócz 3,5 min bezrobotnych w całej RFN należy uwzględnić prawie 2 miliony osób zaliczanych do „cichej rezerwy” i 1,2 min osób objętych środkami aktywnej polityki rynku pracy. Dopiero wtedy mamy pełen obraz sytuacji na rynku pracy. Problem zatrudnienia jest nie rozwiązany, mimo politycznej mobilizacji w nowych krajach związkowych i olbrzymich transferów finansowych z części zachodniej, osiągających w latach 1991-1992 wysokość 400 miliardów marek. Znaczna część transferowanych środków przeznaczona została na cele konsumpcyjne, takie jak podwyżki płac i rent, zasiłki dla bezrobotnych, pomoc finansowa przy likwidacji firm itd.

Po zjednoczeniu Niemiec polityka rynku pracy stanęła przed nowymi wyzwaniami, nie może ona im jednak sama podołać. Kluczem do rozwiązania istniejących problemów są inwestycje. Aby w nowych krajach związkowych w roku 2000 pracę mogło znaleźć 7 milionów osób, niezbędne są, według obliczeń Instytutu Badania Rynku Pracy i Zawodoznawstwa Federalnego Urzędu Pracy, inwestycje rzędu 1,3 biliona marek 9. Dotychczasowe rozmiary inwestycji nie wskazują na szybkie rozwiązanie tej kwestii: obecnie nabrzmiałe problemy rynku pracy zostały niejako automatycznie „przerzucone” na publiczną służbę zatrudnieniową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>