Nieelastyczność cen i płac

0
comments

Opisywany mechanizm koordynacji żądań placowych funkcjonuje tym lepiej, im elastyczniej reaguje płaca realna na zmianę sytuacji rynkowej, lin mniejszą wartość przyjmują parametry aj i 6X, tym wyższe bezrobocie potrzebne jest do osiągnięcia stanu równowagi. Odpowiedzialność za rosnące i uporczywe bezrobocie przypisuje się sztywności płac i cen. Wypada więc zapytać, jakie względy ekonomicznej racjonalności przesądzają, że nie następuje spadek płacy realnej w celu osiągnięcia pełnego zatrudnienia. Z teoretycznego punktu widzenia pewnego uzasadnienia dostarcza teoria insider-outsider, która pokazuje, że zatrudnionym opłaca się optować w kierunku płac wyższych od tych, które byłyby osiągane przy pełnym zatrudnieniu. Poza tym niektóre przedsiębiorstwa byłyby także przeciwko stosowaniu niskich płac, gdyż wyższe płace umożliwiają osiągnięcie lepszej wydajności pracy i zapobiegają niepożądanej fluktuacji wykwalifikowanych pracowników, w których szkolenie przedsiębiorstwo zainwestowało 16. W tej sytuacji opłaca się przedsiębiorstwu wynagradzać swoich pracowników

Interesująco o wpływie płac na efekty pracy pisze S. Borkowska w pracy: System motywowania w przedsiębiorstwie, Warszawa 1985. lepiej od konkurencji. Co prawda, powstają przez to wyższe koszty, ale są one częściowo rekompensowane przez wzrost wydajności pracy. Bezrobocie wywołane przez wyższe place jest ekonomicznie nieracjonalne, ale za to dyscyplinuje pracowników. Te przemyślenia rozwinięte są w teorii płacy względem efektywności 17.

Nieelastyczność występuje nie tylko w formie sztywności płac na rynku pracy, lecz także w postaci bezwładności cenowej na rynku towarowym. Wiele firm nie dostosowuje swoich cen do ciągle zmieniającego się popytu, ze względu na koszty druku nowych list cenowych i katalogów. Jest jeszcze wiele innych czynników powodujących, że firmom opłaca się zmieniać ceny w określonych odstępach czasowych, mimo ciągłych zmian na rynku 18. Ze względu na znaczną liczbę interpretacji sztywności plac i cen trudno jest je zintegrować w ramach naszej analizy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>