Miejsca pracy dla bezrobotnych (ABM)

0
comments

Jednym z instrumentów mających na celu zapobieganie bezrobociu i jednocześnie zwiększających popyt na silę roboczą są specjalne miejsca pracy tworzone dla bezrobotnych (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen), zwane potocznie ABM 49. Środki na tworzenie nowych miejsc pracy są świadczeniem fakultatywnym, finansowanym przez Federalny Urząd Pracy. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotacja do tworzonego miejsca pracy musi wynosić minimum 60% wynagrodzenia. W praktyce faktyczna wysokość świadczeń jest wyższa i wynosi średnio 90% płacy. Przewiduje się także możliwość otrzymania pożyczki na ten cel. Podstawowym warunkiem uzyskania subwencji jest wykazanie, że nowo tworzone miejsce pracy nie powstałoby bez pomocy urzędu pracy i jest miejscem dodatkowym 50.

Zgodnie z intencją ustawodawcy tworzone nowe stanowiska muszą odpowiadać interesowi publicznemu i zapewniać dodatkowe miejsca pracy grupom szczególnej troski na rynku pracy, a zwłaszcza osobom niewykwalifikowanym, młodzieży, kobietom i osobom starszym. Tworząc nowe miejsca pracy, wychodzi się z założenia, że po okresie subwencjonowania, wynoszącym maksymalnie 2 lata, będą one przekształcone w stale stanowiska pracy, finansowane przez dotychczasowego pracodawcę. Praca w ramach ABM powinna być jedynie wstępnym etapem, prowadzącym do trwałego zatrudnienia. Poza tym wspomniane miejsca pracy nie mogą być konkurencyjne w stosunku do sektora prywatnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>