Miejsca pracy dla bezrobotnych (ABM) cz. II

0
comments

Podmiotami korzystającymi z omawianych środków mogą być osoby prawa publicznego i prywatni przedsiębiorcy. Przydział środków następuje w formie indywidualnej pomocy udzielanej podmiotom tworzącym nowe miejsca pracy lub krajom związkowym realizującym duże programy. Najczęściej możliwość tę wykorzystują gminy, organizacje komunalne, związki oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i fundacje. Preferowane przy udzielaniu wsparcia są te miejsca pracy, które:

– stwarzają możliwości zatrudnienia bezrobotnych na dłuższy okres,

– przygotowują i umożliwiają zmiany strukturalne,

– zapewniają pracę długotrwałym bezrobotnym w starszym wieku.

Przez tworzenie nowych miejsc pracy w ramach ABM realizowane są cztery podstawowe cele 51:

– 1) zatrudnieniowy – spadek bezrobocia poprzez wzrost podaży pracy,

– 2) polityki rynku pracy – tworzenie możliwości pracy w celu integracji zawodowej osób nie posiadających odpowiednich kwalifikacji,

– 3) socjalny – poprawienie sytuacji finansowej i psychicznej bezrobotnych,

– 4) strukturalny – wzrost oferty usług publicznych, poprawa infrastruktury i ochrony środowiska naturalnego.

W procesie implementacji nowych miejsc pracy nie można od razu urzeczywistniać wszystkich celów. Jeśli, na przykład, środki skierowane będą na integrację zawodową bezrobotnej młodzieży, to pod znakiem zapytania stoi realizacja celu strukturalnego. Z kolei w projektach o dużym znaczeniu strukturalnym nie zawsze można uwzględnić interesy grup problemowych rynku pracy. W ustawie o popieraniu pracy nie wskazano preferencji, co pozwala na elastyczne stosowanie tego instrumentu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>