Metodologiczne aspekty oceny programów zatrudnieniowych

0
comments

W licznych opracowaniach podejmuje się obecnie próby oceny – evaluation research- oddziaływania środków polityki rynku pracy z punktu widzenia stopnia realizacji planowanych celów 32. W Stanach Zjednoczonych badania tego typu rozwinęły się w szybkim tempie i mamy do czynienia z ich eksplozją, natomiast w Europie Zachodniej znajdują się one jeszcze w stadium początkowym 33. Ze względu na różnice kulturowe i polityczne oraz inne systemy administracji rządowej, wyniki badań amerykańskich są tylko częściowo możliwe do przeniesienia na grunt europejski.

W literaturze angielskojęzycznej rozróżnia się pojęcie stopnia realizacji celu (effectiveness) i efektywności jego realizacji (efficiency) 34. Pojęcie effectiveness używane jest zatem do określenia stopnia osiągnięcia celu bez uwzględnienia nakładów, a termin efficiency odpowiada polskiemu rozumieniu efektywności. W dalszych rozważaniach będzie stosowana polska terminologia.

Zadaniem evaluation research jest empiryczna identyfikacja, rejestracja i ocena efektów wywołanych przez zastosowane środki realizacji celu. Podstawowe problemy oceny efektywności programów zatrudnieniowych dokonywanej ex post sprowadzają się do następujących pytań:

– czy w wyniku zastosowania danego środka wystąpił zamierzony efekt?,

– czy efekt ten można przypisać oddziaływaniu tego środka i w jakim stopniu?,

– czy w czasie realizacji programu pojawiły się niepożądane efekty uboczne?,

– jaki jest efekt netto?,

– jakie są koszty bezpośrednie i pośrednie programu?,

– czy środki finansowe zostały wykorzystane oszczędnie?,

– czy poniesione wydatki w porównaniu z alternatywami były ekonomicznie uzasadnione?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>