Kształcenie i doskonalenie zawodowe

0
comments

Poziom kwalifikacji zawodowych i możliwość ich dostosowywania do zmieniających się potrzeb gospodarki determinują stopień zagrożenia bezrobociem i szanse znalezienia pracy. Im wyższe kwalifikacje posiada dany pracownik, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że stanie się on bezrobotnym. Dlatego też wspieranie szkolenia i doskonalenia zawodowego stanowi rdzeń polityki rynku pracy. Główne zadanie wspierania kształcenia i doskonalenia zawodowego sprowadza się do dostosowania kwalifikacji zawodowych pracowników do zmian w gospodarce wywołanych postępem technicznym i technologicznym. W celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych udzielane są przez Federalny Urząd Pracy świadczenia wspierające te procesy. Świadczenia te reguluje ustawa o popieraniu pracy, częściowo ustawa o popieraniu kształcenia, a także ustawa o pomocy społecznej. Do środków wspierania kształcenia i doskonalenia zawodowego zalicza się: popieranie indywidualne (indywiduelle Förderung) i popieranie instytucjonalne (institutionelle Förderung) 35. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem świadczenia indywidualne mają charakter roszczeniowy, a środki wspierania instytucjonalnego – uznaniowy.

Indywidualne wspieranie kształcenia obejmuje cztery główne rodzaje przedsięwzięć: szkolenie zawodowe (Ausbildung), podnoszenie kwalifikacji (Fortbildung), przekwalifikowania zawodowe (Umschulung) i pomoc w celu ponownego wdrożenia do pracy zawodowej (Einarbeitungszuschüsse). Ustawodawca nie zdefiniował zakresu poszczególnych pojęć, a jedynie określił ich cele. W ustawie o popieraniu pracy szkoleniu zawodowemu przyznano tylko funkcję uzupełniającą, gdyż stanowi ono głównie punkt zainteresowania polityki kształcenia zawodowego. W centrum działań polityki rynku pracy znajduje się natomiast doskonalenie zawodowe (berufliche Weiterbildung), obejmujące podnoszenie kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowe i pomoc w celu ponownego wdrożenia do pracy zawodowej. Indywidualna pomoc na rzecz kształcenia i doskonalenia zawodowego powinna poszczególnym pracownikom umożliwiać:

– zdobycie gruntownego wykształcenia zawodowego,

– pogłębianie oraz uzupełnianie wiadomości i umiejętności,

– awans zawodowy,

– ułatwienie nowej pracy zawodowej, jeżeli jest to konieczne,

Kształcenie i doskonalenie zawodowe – ciąg dalszy

Formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla poszczególnych osób ustala urząd pracy, biorąc pod uwagę cele, do których dąży dana osoba, sytuację na rynku pracy, a także zasady oszczędności i gospodarności.

W przypadku kształcenia zawodowego przyznawana jest zapomoga w celu pokrycia kosztów utrzymania i nauki. Uwzględnia ona wysokość kosztów utrzymania, wydatki na naukę, składkę z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i inne koszty. Poziom zapomogi ustalany jest przez Federalny Urząd Pracy w drodze rozporządzenia.

Osoby skierowane na kursy podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania zawodowego z zajęciami całodziennymi mają prawo do zasiłku na utrzymanie (Unterhaltsgeld). Tak jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek na utrzymanie obliczany jest z reguły na podstawie wynagrodzenia za pracę pobieranego ostatnio przez uczestnika. Od wynagrodzenia za pracę potrąca się ponadto ustawowo określone opłaty ponoszone przez pracownika. Zasiłek na utrzymanie wynosi:

– 73% „zryczałtowanego” ostatniego wynagrodzenia za pracę netto dla uczestników z przynajmniej jednym dzieckiem na utrzymaniu oraz uczestników, których współmałżonek wymaga opieki i nie może wykonywać pracy zarobkowej:

– 65% „zryczałtowanego” wynagrodzenia za pracę netto dla wszystkich pozostałych uczestników.

Zasiłek przyznawany jest w formie zapomogi i przysługuje jedynie wówczas, gdy udział w szkoleniu jest konieczny. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, zasiłek na utrzymanie przyznawany jest tylko jako pożyczka w wysokości 58% wynagrodzenia netto.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>