Kryzys gospodarczy lat 1966-1967

0
comments

Na wewnątrzzakładowym rynku pracy zaczęła dokonywać się segmentacja z wyraźnie zarysowującymi się granicami między stałą częścią załogi, o wysokich kwalifikacjach, a grupą „outsiderów” o niskich kwalifikacjach. Znajdowało to odbicie w zróżnicowaniu wysokości płac. Z drugiej strony procesowi dekwalifikacji pracy towarzyszył wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowane kadry sprawujące nadzór nad procesami produkcyjnymi, co przyczyniło się do polaryzacji wymagań kwalifikacyjnych 4. Szybki wzrost gospodarczy i towarzyszący mu niedobór rąk do pracy prowadziły do umocnienia wewnątrzzakładowych rynków’pracy, ograniczenia międzyzakładowej mobilności pracowników i wzrostu znaczenia szkoleń wewnątrzzakładowych, dostosowanych do specyficznych potrzeb przedsiębiorstw.

Główne zadanie publicznych służb zatrudnieniowych w tych latach sprowadzało się do zabezpieczenia niewykwalifikowanej, a także i częściowo wykwalifikowanej kadry dla dynamicznie rozwijającej się gospodarki. Odbywało się to przede wszystkim przez werbunek zagranicznej siły roboczej, kierowanie zwalnianych w sektorze I do przemysłu i usług oraz aktywizację rezerwy siły roboczej. Ze względu na występujący niedobór rąk do pracy promowano mobilność pracowniczą i próbowano wpływać na kwalifikacje zawodowe. Urzędy pracy podejmowały działania ułatwiające szkolenie, doskonalenie i przekwalifikowania zawodowe w celu zwiększenia elastyczności rynku pracy.

Kryzys gospodarczy lat 1966-1967 zastał służby zatrudnieniowe nie przygotowane do podjęcia nowych zadań. Pojawiające się nowe problemy zaczęły podważać wiarę w skuteczność samoregulacji rynkowej. Do głosu zaczęli dochodzić keynesiści lansujący globalne sterowanie gospodarką. Ówczesny minister gospodarki Karl Schiller uważał, że istnieje możliwość pogodzenia myśli teoretycznej Keynesa i Euckena.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>