Korzyści budżetu Federalnego Urzędu Pracy

0
comments

Ogólnofiskalna korzyść z tworzenia specjalnych miejsc pracy jest w nowych krajach związkowych niższa w porównaniu z częścią zachodnią. Przeciętne wydatki na osobę korzystającą z tej formy pomocy wynosiły w 1991 roku 32 tys. marek i zostały w 59% bezpośrednio skompensowane przez zwiększone wpływy i zmniejszone wydatki budżetów publicznych. Przy uwzględnieniu efektów pośrednich stopień kompensacji wzrasta do 82%. Niższa pieniężna korzyść spowodowana jest relatywnie wysokimi kosztami, zwłaszcza w przypadku ABM o charakterze inwestycyjnym.

Korzyści budżetu Federalnego Urzędu Pracy są z kolei w części wschodniej wyższe niż w zachodniej, gdyż oszczędności na zasiłkach dla bezrobotnych są relatywnie duże. W nowych krajach związkowych wśród bezrobotnych jest większy udział uprawnionych do zasiłku, a mniejszy do zapomogi dla bezrobotnych finansowanej z budżetu federalnego. Wydatki Federalnego Urzędu Pracy na ABM, przy uwzględnieniu tylko efektów bezpośrednich, są w 45% pokryte przez oszczędności i dodatkowe wpływy, a w 64% z zaliczeniem efektu pośredniego.

Nowe miejsca pracy w Niemczech Wschodnich mają w zasadzie charakter publicznego instrumentu umożliwiającego „zastępcze” zatrudnienie, które wpływa co prawda na obniżenie poziomu bezrobocia, ale nie przyczynia się do poprawy struktury podaży siły roboczej. Środek ten powinien być w przyszłości w większym zakresie zorientowany na cele strukturalne. Istniejącego konfliktu między aspektami socjalnymi i strukturalnymi ABM nie można jednak w obecnych warunkach łatwo rozwiązać 8.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>